.

Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020)

Thứ Bảy, 23/08/2014, 13:24 [GMT+7]
a
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu quán triệt công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020).

(QBĐT) - Ngày 22-8, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm(2016-2020) và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020); quán triệt và triển khai Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị...

Các đại biểu dự hội nghị đã được phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch-Đầu tư, UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)...

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ngành, địa phương, đơn vị, bám sát các hướng dẫn của Sở Kế hoạch-Đầu tư để lập kế hoạch đúng với yêu cầu đề ra. Trong đó, đi sâu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015), dựa trên kết quả đã thực hiện 3 năm (2011-2013), dự ước thực hiện năm 2014, dự kiến kế hoạch năm 2015. Đồng thời, đi sâu đánh giá toàn diện thực hiện kế hoạch trên tất cả các mặt, đặc biệt chú trọng các mục tiêu , nhiệm vụ, chỉ tiêu được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các nghị quyết của HĐND tỉnh, của HĐND huyện, thành phố, thị xã về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015.

Về xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm(2016-2020), UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ngành, địa phương, đơn vị bám sát Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của cả nước giai đoạn 2011-2020; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020. Đối với quy hoạch của ngành phải làm rõ quy hoach các sản phẩm chủ yếu, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với đặc điểm, tình hình của vùng miền, địa phương, đơn vị. Qúa trình lập quy hoạch các sở ngành, địa phương, đơn vị cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan nghiên cứu, tổ chức đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các chuyên gia và cộng đồng dân cư.

a
Các đại biểu dự hội nghị.

Về tiến độ xây dựng kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị gửi dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm cho Sở Kế hoạch-Đầu tư trước ngày 30-9, để tổng hợp trình UBND tỉnh tháng 11-2014, hoàn chỉnh gửi Bộ Kế hoạch-Đầu tư tháng 11-2014.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2014; tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg, ngày 15-10-2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trong việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014; tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2014; ước thực hiện cả giai đoạn 2011-2014; rà soát lại và báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2014, danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31-12-2013 và đến ngày 30-6-2014...

Tr.T