.

Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 70 năm qua

Thứ Hai, 10/08/2015, 08:47 [GMT+7]

Phần thứ ba:

(Tiếp theo và hết)

Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng CAND rất nặng nề. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam, triệt để khai thác những khó khăn của đất nước, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự để thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, kích động bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguy cơ xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng.

Tình hình tranh chấp chủ quyền biên giới, lãnh thổ, nhất là tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trật tự an toàn xã hội đứng trước nhiều tác động theo chiều hướng phức tạp...

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự rất nặng nề, khó khăn mà Đảng và Nhân dân giao phó, đòi hỏi lực lượng CAND cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Gắn bó với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, lực lượng Công an Quảng Bình tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, như: Kết luận số 86 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo sớm khả năng, tình huống phức tạp có thể xảy ra, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn không để bị động, đột xuất bất ngờ.

Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với kế hoạch củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân thực sự vững mạnh trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em...

Tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng, cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, chủ động tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; phối hợp thực hiện, đảm bảo hiệu lực pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về việc kiểm tra tải trọng xe ô tô quá tải trên các tuyến giao thông; phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với bảo đảm sự ổn định chính trị trên từng địa bàn, từng cơ sở; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp liên tịch với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các bộ, ban, ngành trong công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới với khẩu hiệu ‘‘Phát huy truyền thống Công an Quảng Bình anh hùng; chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vì nước quên thân, vì dân phục vụ’’; gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 của Bộ Công an “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Chỉ thị số 03 của Bộ Công an “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; chủ động phòng ngừa ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ; xây dựng củng cố tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục siết chặt đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Công an tỉnh