.

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình: 25 năm xây dựng và phát triển

Thứ Sáu, 21/08/2015, 11:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Là một đơn vị trong hệ thống các cơ quan tài chính trên địa bàn, thành lập và chính thức hoạt động từ ngày 1-4-1990,  cùng với hệ thống Kho bạc cả nước, trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, vượt qua bao khó khăn thách thức, các thế hệ cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Quảng Bình (KBNN) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

KBNN Quảng Bình ký cam kết phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.
KBNN Quảng Bình ký cam kết phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

Thành tích nổi bật của KBNN Quảng Bình là luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao mà trọng tâm là quản lý quỹ NSNN. KBNN Quảng Bình đã tập trung đầy đủ, kịp thời, điều tiết, hạch toán chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Đồng thời thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, chế độ, định mức quy định, góp phần cùng toàn ngành Tài chính tỉnh thực hiện cân đối thu chi NSNN, bảo đảm các nguồn lực vật chất cho sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn.

KBNN tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ kế toán NSNN, cung cấp kịp thời thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ngân sách của cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan.

Từ năm 2010, KBNN Quảng Bình đã triển khai thành công và đưa vào vận hành hệ thống thông tin quản lý Ngân sách-Kho bạc (gọi tắt là hệ thống TABMIS), đã đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ công tác kế toán ngân sách hiện đại theo thông lệ quốc tế và phục vụ tối đa cho việc khai thác thông tin, báo cáo phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành ngân sách.

Một thành tích nổi bật nữa là cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý NSNN đã chấp hành nghiêm các quy định, quy trình về các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường các biện pháp và phương tiện bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản trong kho, trên đường vận chuyển, trong thanh toán; luôn bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn đơn vị.

Trong thực thi nhiệm vụ chính trị, KBNN Quảng Bình rất coi trọng và tập trung ưu tiên thực hiện mục tiêu hiện đại hoá; kết hợp giữa hiện đại hoá với cải cách hành chính hoạt động nghiệp vụ. Điều đó được thể hiện rõ nét thông qua hiệu quả thực hiện các đề án, chương trình thực hiện mục tiêu hiện đại hóa của ngành KBNN theo Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

Cụ thể là, cán bộ, nhân viên trong ngành đã vận hành ổn định, hiệu quả dự án TABMIS và đề án hiện đại hóa thu NSNN trên địa bàn từ năm 2010; thực hiện quy trình kiểm soát chi NSNN “một cửa” từ năm 2011; thực hiện quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN từ 1-6-2013; triển khai hiện đại hóa công nghệ thanh toán trong 2 năm (2013-2014); triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN từ năm 2014; triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành KBNN từ 1-7-2015; triển khai đề án thanh toán điện tử liên ngân hàng trong năm 2015; chuẩn bị triển khai thực hiện đề án Tổng kế toán Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện đề án kiểm soát chi “một cửa”; thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, KBNN Quảng Bình đã tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy; nâng cao phẩm chất và trình độ cán bộ; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại; thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, tổ chức bộ máy KBNN Quảng Bình đã từng bước được hoàn thiện; đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện làm việc của KBNN Quảng Bình từng bước hoàn thiện bảo đảm kiên cố, an toàn tiền, tài sản nhà và nước từng bước hiện đại. Thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan tâm xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức, kịp thời khen thưởng biểu dương các điển hình tiên tiến.

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được; thực hiện mục tiêu hiện đại hóa KBNN đến năm 2020, trong những năm tới KBNN Quảng Bình tập trung triển khai một số đề án, dự án, chương trình lớn như sau:

Triển khai thực hiện quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 8-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định của Bộ Tài chính và KBNN về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN.

Tăng cường việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng NSNN.

Triển khai thực hiện tốt công tác  thanh tra chuyên ngành KBNN. Theo đó từ năm 2016, KBNN Quảng Bình thực hiện thanh tra tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhằm góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng NSNN.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước, thực hiện tổng hợp thông tin tài chính nhà nước trên địa bàn về tình hình tài sản nhà nước; nguồn lực và nghĩa vụ của nhà nước; tình hình thu, chi NSNN; vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tài sản, nguồn lực, nghĩa vụ khác của Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục, giảm thời hạch toán, kiểm soát, thanh toán; thực hiện tập trung nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN về một đầu mối nhằm tạo thuận lợi, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Có thể nói, chặng đường 25 năm qua của KBNN Quảng Bình chưa phải là dài so với lịch sử 70 năm của ngành Tài chính, nhưng những gì mà các thế hệ KBNN Quảng Bình đã đạt được đã góp phần phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Tài chính Việt Nam, là tiền đề quan trọng để KBNN Quảng Bình vững tin trên chặng đường mới.

Phạm Hồng Tam, Giám đốc KBNN Quảng Bình