.

Bố Trạch: Vốn khuyến công phát huy hiệu quả

Thứ Năm, 19/12/2013, 12:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện giai đoạn 2013-2015, năm 2013, mặc dù ngân sách địa phương còn hạn hẹp, huyện Bố Trạch đã trích 250 triệu đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến công cho các sơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện.

Cụ thể, UBND huyện đã tiến hành hỗ trợ 11/15 dự án xin hỗ trợ vốn khuyến công; hỗ trợ cho 5 làng nghề truyền thống và các cơ sở tham gia hội chợ quảng bá cho một số sản phẩm địa phương. Cùng với nguồn vốn khuyến công của tỉnh, vốn khuyến công của huyện đã kịp thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện từng bước ổn định và phát triển sản xuất.

Năm 2014, huyện Bố Trạch tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất cho các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn với kinh phí 300 triệu đồng.

N.Mai