.

Bố Trạch: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Thứ Tư, 08/11/2017, 08:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Công tác xây dựng Đảng luôn đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ, toàn diện, trong đó công tác cán bộ là khâu then chốt. Đây là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự phát triển của địa phương, đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở huyện Bố Trạch đã có nhiều cố gắng, chủ động trong việc tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của từng giai đoạn.

Các hoạt động học tập, quán triệt đến tất cả các cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên trong huyện về nội dung này đã góp phần nâng cao nhận thức về công tác cán bộ. Các địa phương xem đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch cho biết: “Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), kết luận số 37, kết luận số 24, Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 16-6-2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch, Huyện ủy không chỉ chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn tạo điều kiện cho cán bộ có điều kiện thực hành kiến thức, để cán bộ thực sự được gần dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý”.

Có thể thấy, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã chủ động trong việc tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về công tác cán bộ theo phân cấp, quản lý; đồng thời phát huy trách nhiệm các tổ chức, ban ngành, đoàn thể trên các mặt, như: đề xuất quy hoạch, cử đi bồi dưỡng, đề xuất bố trí sử dụng... bảo đảm khách quan, công tâm.

 Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Phan Văn Gòn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Phan Văn Gòn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Bố Trạch đã chú trọng thực hiện việc điều động, luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ trong quy hoạch các chức vụ lãnh đạo quản lý trước khi bố trí vào các chức vụ đã quy hoạch. Từ năm 2002 đến nay, huyện đã tăng cường, luân chuyển 13 đồng chí cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện về làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã, thị trấn; điều động 4 cán bộ chủ chốt xã, thị trấn về làm cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; luân chuyển 1 cán bộ và tăng cường 1 cán bộ lãnh đạo xã này sang xã khác; luân chuyển từ khối Nhà nước sang khối đảng, đoàn thể 1 đồng chí và từ khối đảng, đoàn thể sang khối Nhà nước 3 đồng chí.

Việc luân chuyển cán bộ đã khắc phục được tư tưởng cục bộ, khép kín, tạo được tính chủ động trong công tác cán bộ, đáp ứng được yêu cầu vừa tăng cường cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho một số cơ sở, vừa luân chuyển để đào tạo, rèn luyện cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện...

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị của huyện có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác cán bộ luôn được Huyện ủy Bố Trạch thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền, tạo được sự thống nhất cao trong thực hiện các khâu, các bước của công tác cán bộ.

Huyện nỗ lực thực hiện khâu đột phá là đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Từ năm 2009 đến nay, Bố Trạch đã cử 23 đồng chí đi đào tạo sau đại học, 56 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 397 đồng chí đi đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí đi bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, 9 đồng chí đi bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính và 12 đồng chí đi bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

Riêng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nghiệp vụ quản lý Nhà nước, kiến thức quốc phòng-an ninh cho 14.787 lượt cán bộ.

Nhìn chung, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như: chất lượng nguồn quy hoạch cán bộ chưa cao; công tác sắp xếp, thay thế một số cán bộ hạn chế về năng lực, làm việc cầm chừng, có lúc chưa kịp thời, thiếu cơ chế rõ ràng; chính sạch, điều kiện làm việc chưa tạo động lực để khuyến khích, thu hút cán bộ giỏi phát huy năng lực và cống hiến, nhất là cán bộ cơ sở.

Để làm tốt công tác cán bộ, trong nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch cho biết, huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, tạo nguồn, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để một mặt chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời hướng đến sự chuyên môn hóa cao.

Phấn đấu đến năm 2020, 35% cán bộ chủ chốt cấp huyện có trình độ chuyên môn trên đại học; 80% có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Mặt khác, huyện Bố Trạch cũng không ngừng nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, chủ động tạo nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong việc giải quyết công việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ về quy định, điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lê Mai