.

Chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Thứ Bảy, 04/11/2017, 13:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-11-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã ký Công văn số 2035/UBND-NC về việc chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung công văn như sau:

Trong thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không bố trí giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một vị trí đối với người đứng đầu đơn vị cấp phòng và các chức danh, chức vụ quản lý doanh nghiệp tại Công văn số 700/UBND-NC ngày 16/5/2016 và Công văn số 1106/UBND-NC ngày 23/6/2017.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tạo điều kiện cho công chức, viên chức được làm việc ở nhiều vị trí công tác, nhằm phát huy trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi, thay đổi, bố trí công tác đối với những người đã đủ 10 năm giữ chức vụ người đứng đầu đơn vị cấp phòng, người giữ các chức danh, chức vụ quản lý doanh nghiệp; đủ 6 năm đối với Kiểm soát viên công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 700/UBND-NC ngày 16-5-2016 và Công văn số 1106/UBND-NC ngày 23-6-2017.

2. Rà soát những vị trí công tác thuộc danh mục phải thực hiện định kỳ chuyển đổi để thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1-11-2013 và Công văn số 114/UBND-NC ngày 6-02-2014 của UBND tỉnh.

3. Đối với công chức, viên chức làm việc ở các vị trí công tác không thuộc danh mục phải thực hiện định kỳ chuyển đổi theo quy định của Chính phủ, thì thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác hàng năm để đảm bảo mỗi công chức, viên chức làm việc không quá 10 năm liên tục ở một vị trí công tác.

4. Những trường hợp đang công tác từ 10 năm liên tục trở lên ở một vị trí việc làm, thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi, thay đổi, bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường của công chức, viên chức và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức, viên chức; bảo đảm  hoàn thành chậm nhất trong năm 2017.

Trường hợp công chức thực hiện nhiệm vụ có chuyên môn sâu, rất cần thiết cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (bác sỹ chuyên khoa, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia...) thì tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất giữ nguyên vị trí đến khi có điều kiện chuyển đổi, thay đổi.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và lập danh sách chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức cùng với kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ tại Công văn số 114/UBND-NC ngày 6-2-2014 của UBND tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 30 tháng 5) và hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.