.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 11/09/2015, 08:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Về chủ đề Đại hội XVI, chúng tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”. Chủ đề phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

* Đồng chí Đoàn Kim Thiết, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo:

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị và Đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi cũng như đại đa số cán bộ, giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (Lệ Thủy) đều thống nhất cao: việc chuẩn bị văn kiện chu đáo, bố cục hợp lý, từng nội dung của báo cáo đã đánh giá đúng thực trạng và kết quả lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự điều hành quản lý của UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015. Qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh đã có những bước tiến vững chắc, kinh tế phát triển khá, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh.   

Về chủ đề Đại hội XVI, chúng tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”. Chủ đề phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, dự thảo Báo cáo Chính trị đã nhận định, đánh giá những thành tựu và khuyết điểm, hạn chế của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV hợp lý, chính xác. Đồng thời nêu đầy đủ, chính xác các nguyên nhân của những thành tựu và khuyết điểm, hạn chế. Những bài học kinh nghiệm được rút ra trong dự thảo Báo cáo Chính trị đầy đủ, hợp lý.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2015-2020, dự thảo Báo cáo Chính trị đã đưa ra phương hướng, mục tiêu tổng quát có tính chiến lược, phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh nhà; các chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng có cơ sở khoa học và có tính thuyết phục.

Trong đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được xác định phù hợp với 9 nhiệm vụ cụ thể: “Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và tăng cường liên kết vùng”; “Thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới”; “Tập trung phát triển công nghiệp trở thành ngành trọng điểm, tạo động lực phát triển của nền kinh tế ”; “Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; “Tiếp tục phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng nền kinh tế - xã hội, tạo động lực cho sự phát triển trong thời kỳ mới”; “Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, tín dụng”; “Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp”; “Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai...” nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của đất nước và tỉnh nhà.

Nhiệm vụ phát triển văn hóa-xã hội, dự thảo Báo cáo Chính trị đã xác định phù hợp. Chúng tôi nhất trí với 5 nhiệm vụ cụ thể về phát triển văn hóa-xã hội mà dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu và xin được bổ sung:

- Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. 

- Chỉ tiêu trường đạt chuẩn chất lượng theo các cấp độ: “100% trường học được đánh giá đạt trường chất lượng cấp độ 1 trở lên, trong đó cấp độ 2 và 3 đạt 50% trở lên”.

Đồng thời, chúng tôi cũng thống nhất cao với các nhiệm vụ nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị về “Tăng cường quốc phòng-an ninh; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, ổn định chính trị; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch. Mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế”.

Nhất trí với các nhiệm vụ chung về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; cùng những nhiệm vụ cụ thể trên các mặt công tác xây dựng Đảng nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị.

Nội Hà (thực hiện)