.

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Tư, 26/08/2015, 09:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua,  Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Đồng Hới không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nét nổi bật là Mặt trận thành phố Đồng Hới đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của Mặt trận.

Các hình thức tuyên truyền, vận động ở cộng đồng dân cư được Mặt trận các cấp thành phố tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hoạt động của các tổ chức thành viên Mặt trận từ thành phố đến các phường, xã tập trung hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư và từng bước mở rộng, nhờ đó, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng cao (bình quân đạt 92%).

Đồng thời các tổ chức thành viên của Mặt trận trên cơ sở chương trình phối hợp thống nhất hành động và các cuộc vận động lớn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hàng năm để xây dựng chương trình hoạt động của mình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị vừa phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động để mang lại hiệu quả thiết thực trong từng nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Mặt trận thành phố tham gia làm nhà
Mặt trận thành phố tham gia làm nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Ngày vì người nghèo", “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với xây dựng đô thị văn minh,... với nhiều cách làm sáng tạo, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Mặt trận các cấp thành phố đã bám sát địa bàn dân cư, phối hợp với các tổ chức thành viên như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... để triển khai các phong trào, cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Thông qua đó, truyền thống đại đoàn kết toàn dân được phát huy, người dân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng vạn ngày công để xây dựng đường giao thông quy mô nhỏ, lát vỉa hè, đầu tư điện chiếu sáng... góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" được Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, đã tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của từng người dân trong xây dựng gia đình văn hoá, làng, tổ dân phố văn hoá, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc.

Đến nay toàn thành phố có 93,4% gia đình văn hóa, 75,5% thôn, tổ dân phố văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 43,3%, tăng 7,3% so với năm 2010; tổng số gia đình thể thao đạt 41,7%.

Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên còn phát huy vai trò tích cực trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình dân số KHHGĐ, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Đến nay thành phố có 92,4% trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ; 98,5% hộ dân dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh...

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Mặt trận các cấp thành phố vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ trên 4.000 triệu đồng;  đã hỗ trợ xậy dựng hơn 200 nhà "Đại đoàn kết" với trị giá gần 2.000 triệu đồng; hỗ trợ gần 800 triệu đồng cho những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mua giống, đầu tư chuồng trại, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo; giúp đỡ các đối tượng học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, tai nạn đột xuất với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng...

Cùng với việc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, Mặt trận thành phố cùng các tổ chức thành viên luôn quan tâm đến đời sống của đoàn viên, hội viên qua việc xây dựng quỹ hỗ trợ đoàn viên, hội viên và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình...

Từ đó, đã tích cực góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt hiệu quả, thiết thực; đưa tỷ  lệ hộ nghèo giảm từ 2,61% năm 2010 xuống còn 1% năm 2015 (KH: dưới 2%); đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD/năm; cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Mặt trận thành phố cùng tổ chức thành viên chú trọng đẩy mạnh. Qua việc tuyên truyền, vận động, cuộc vận động được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, bước đầu thay đổi được thói quen mua sắm, tiêu dùng hàng Việt, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng Việt trên địa bàn thành phố.    

Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân tương ái”. Do vậy, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên ở các địa phương.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp thành phố còn quan tâm chú trọng đến việc vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án 02-212 về "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư"; củng cố phát huy vai trò, hiệu quả các mô hình "Nhóm nòng cốt", "Điểm sáng chấp hành pháp luật ở khu dân cư"; xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội...

Vai trò của Mặt trận trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ngày càng được phát huy. Đặc biệt là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Thông qua các hoạt động, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên còn nắm bắt, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Mặt trận các cấp cũng đã tham gia nhiều ý kiến thiết thực cho cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần quan trọng để cấp uỷ đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, góp phần ổn định tình hình ở địa phương, cơ sở. Mặt trận các cấp cũng phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở và sự đồng thuận xã hội.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố tiếp tục củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thái Khắc Hưng
Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố