.

Đảng bộ huyện Lệ Thủy: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Ba, 28/07/2015, 10:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, UBKT hai cấp của huyện Lệ Thủy đã kịp thời quán triệt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và UBKT cấp trên về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT hai cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã ban hành các quy định, chương trình, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; ban hành các quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Nhìn chung, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm của cấp ủy và UBKT hai cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên và phục vụ kịp thời yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị;  việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị; những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như xây dựng cơ bản, tài nguyên đất đai, xây dựng nông thôn mới; các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; các chương trình trọng điểm của huyện.

Thống kê từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT hai cấp của huyện Lệ Thủy đã tiến hành kiểm tra 565 tổ chức đảng và 7.226 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 199 tổ chức đảng và 250 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời uốn nắn những tồn tại hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên. Việc thi hành kỷ luật Đảng được cấp ủy, UBKT hai cấp thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Lệ Thủy được giữ vững, bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc.
Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Lệ Thủy được giữ vững, bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc.

Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, cấp ủy, UBKT hai cấp đã thi hành kỷ luật 257 đảng viên. Trong đó cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật chiếm hơn 30%, với các hình thức: khiển trách 182 đồng chí, cảnh cáo 53 đồng chí, cách chức 11 đồng chí, khai trừ 11 đồng chí. Nội dung chủ yếu là vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình (chiếm hơn 65% trong tổng số đảng viên bị xử lý kỷ luật), còn lại tập trung vào một số nội dung như: thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý (12,3%), vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống (6,5%), vi phạm những điều đảng viên không được làm (4%) và một số nội dung khác.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên luôn được cấp ủy, UBKT hai cấp hết sức quan tâm thực hiện. Hầu hết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, UBKT hai cấp huyện Lệ Thủy thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ năm 2010 đến nay, đã tiến hành giải quyết 19 đơn tố cáo đối với 23 đảng viên, phát hiện 10 đảng viên bị tố cáo đúng, có sai phạm, phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 13 đảng viên.

Nhìn chung việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng được cấp ủy, UBKT hai cấp huyện Lệ Thủy thực hiện đầy đủ, toàn diện, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những nơi có vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh, chính trị, liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ cơ sở đều được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo dứt điểm như ở các xã Ngư Thủy Bắc, Sen Thủy, việc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1... Nhờ vậy, đã góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức đảng cơ sở tiến hành đại hội thành công tốt đẹp và là cơ sở quan trọng để tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015- 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra giám sát của huyện Lệ Thủy vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm. Đó là một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra giám sát của Đảng nên thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Một số UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ chưa toàn diện, nội dung kiểm tra thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát tình hình chính trị ở địa phương, chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Vì thế, để góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; trong nhiệm kỳ tới, cấp uỷ và UBKT hai cấp huyện Lệ Thuỷ cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Trước hết là lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới triển khai thực hiện tốt các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình chính trị của địa phương.

Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện quy chế làm việc của các đơn vị. Tiếp đến là tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cơ sở; rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc, dự báo tình hình phức tạp có thể nảy sinh; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là UBKT hai cấp cần chủ động, tích cực kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những địa bàn, lĩnh vực có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT và các ban Đảng, các ngành có liên quan.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn UBKT, cơ quan và cán bộ kiểm tra hai cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác kiểm tra, bảo đảm thực hiện có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Xuân Thanh