.

Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ Năm, 05/03/2015, 07:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Chi bộ Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, có nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành dân sinh kinh tế khác trên địa bàn...

Chi bộ công ty hiện có 22 đảng viên (20 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị), sinh hoạt trong 4 tổ đảng, trong đó có 1 tổ đảng ở Chi nhánh Thuỷ nông Phú Vinh là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc công ty. Ban chấp hành chi bộ gồm có 3 đồng chí, đồng chí Bí thư là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Những năm qua, phần lớn cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong mọi hoạt động của công ty, trong đó nhiều đồng chí đảm nhận cương vị lãnh đạo chủ chốt của công ty và các phòng, ban.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, Chi bộ Đảng Công ty TNHH MTV khai thác công trình  thuỷ lợi Quảng Bình đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt sau khi chuyển đổi sang Công ty TNHH nhà nước một thành viên và thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được phê duyệt, Chi ủy, Chi bộ đã bám sát và vận dụng có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong đó, đã xác định lại cơ cấu ngành nghề kinh doanh theo hướng tập trung vào ngành sản xuất chính đó là dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, kết hợp khai thác thế mạnh, tiềm năng các nguồn lực sẵn có để kinh doanh tổng hợp, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ quản lý khai thác 16 hồ chứa, 10 trạm bơm và công trình cống ngăn mặn Mỹ Trung phục vụ tưới tiêu cho trên 27.800 ha lúa hai vụ, cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đồng Hới với công suất mỗi năm trên 5 triệu m3 và các ngành dân sinh kinh tế khác trên địa bàn tỉnh; làm chủ đầu tư một số công trình, dự án trong hệ thống, dưới lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ, công ty đã tích cực đề ra các biện pháp có hiệu quả nằm khắc phục khó khăn, tưới tiêu nước đáp ứng yêu cầu sản xuất. Diện tích tưới tiêu hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Công tác đầu tư sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình được tiến hành thường xuyên; kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các vi phạm, hạn chế hư hỏng công trình...

Trong 5 năm qua, công ty được giao làm chủ đầu tư 80 hạng mục công trình lớn nhỏ với tổng giá trị 723.400 triệu đồng; trong đó 2 dự án quan trọng là Dự án thuỷ lợi Thượng Mỹ Trung và Dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi với tổng giá trị 488.000 triệu đồng. Để quản lý thực hiện các dự án, Chi ủy, Chi bộ đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thành lập và kiện toàn lại toàn bộ các ban quản lý dự án, chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về quản lý dự án cho cán bộ đáp ứng với yêu cầu công việc. Đến nay, các dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy tốt hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2014, công ty đã bảo đảm diện tích tưới tiêu cho 27.774 ha, tăng  6,4%, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 2.774 ha. Doanh thu thủy lợi phí năm 2014 thực hiện được 25.653 triệu đồng, tăng 12%, vượt so với chỉ tiêu đề ra  5.653 triệu đồng. Thu nộp ngân sách 1.810 đồng, đạt 120% kế hoạch. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân lao động năm 2014 là 5.700.000 đồng/người/tháng, tăng 12,4%. Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, năm 2010 là 11.060 triệu đồng, năm 2014 đạt 14.430 triệu đồng, tăng bình quân 4,4%/năm.

Giám đốc Công ty (thứ 4 trái sang) vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2013.
Giám đốc Công ty (thứ 4 trái sang) vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2013.

Bên cạnh đó, Chi ủy, Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Hàng năm, Chi bộ thường xuyên chú trọng việc xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của đơn vị; triển khai sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt khác, xác định rõ việc quản lý các hồ đập là nhằm quản lý tốt tài sản của nhà nước, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, Chi bộ luôn coi nhiệm vụ bảo vệ an toàn công trình là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, chú trọng đề ra giải pháp lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động nghiêm túc thực hiện.

Cùng với việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy, Chi bộ công ty luôn quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó chú trọng triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Chi bộ đã quán triệt đầy đủ cho đảng viên và cán bộ, công nhân lao động trong công ty các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sau các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công nhân lao động được nâng lên, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Đa số cán bộ, đảng viên đã thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, vận dụng và phát huy tính năng động sáng tạo trong công tác của mình.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  Chi bộ đã tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 5-10-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 20-10-2011, Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 20-2-2014 của  Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp. Kết quả việc học tập và làm theo Bác đã thể hiện khá rõ qua những chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đảng viên, công nhân lao động. Làm theo Bác, mỗi người đều có kế hoạch tự rèn luyện và tu dưỡng mình; trong công tác xuất hiện nhiều tấm gương là cán bộ đảng viên tận tụy với công việc, làm việc có trách nhiệm, nói đi đôi với làm...

Chi bộ duy trì sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng đều đặn, trong sinh hoạt đã chú ý cải tiến nội dung, hình thức; có sinh hoạt chuyên đề, kết hợp việc phổ biến các thông tin trong bản tin sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt bảo đảm tính giáo dục, tính lãnh đạo, tính chiến đấu và phát huy được tinh thần làm chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên.

Chi ủy, Chi bộ đã xây dựng được mối quan hệ thường xuyên với cấp uỷ và chính quyền địa phương nơi đảng viên cư trú và lấy ý kiến đánh giá nhận xét đảng viên nơi cư trú để làm căn cứ đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Kết quả trong 5 năm của nhiệm kỳ, Chi bộ luôn đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, các năm 2010, 2011, 2013 và 2014 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác phát triển đảng viên mới được Chi bộ quan tâm thường xuyên, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 5 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra 40% và bồi dưỡng được 4 quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp. Công tác cán bộ thường xuyên được kiện toàn và sắp xếp hợp lý, từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong công ty.

Việc đào tạo cán bộ được Chi bộ quan tâm đúng mức, trong 5 năm đã cử 8 cán bộ kỹ thuật đi đào tạo kỹ sư thuỷ lợi và 1 cử nhân kinh tế, 6 đồng chí trong quy hoạch đi ôn thi và học thạc sỹ, tuyển dụng bổ sung cho đội ngũ cán bộ có trình độ đại học 12 người, cao đẳng và  trung cấp thuỷ lợi 20 người và một số công nhân có tay nghề cao. Để nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo, Chi bộ đã chú trọng công tác kiểm tra theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Kết quả có 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Cùng với những công tác trên, Chi uỷ cũng đã kịp thời tổ chức quán triệt, vận dụng và lãnh đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng, chính quyền và đoàn thể, từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong đơn vị. Qua đó, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, trách nhiệm quản lý, điều hành của Ban giám đốc được nâng lên, quyền làm chủ của cán bộ, người lao động được phát huy trên các lĩnh vực. Các đồng chí trong cấp uỷ có sự đoàn kết nhất trí cao trong mọi lĩnh vực công tác, luôn thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu và là hạt nhân trung tâm của sự đoàn kết trong đơn vị.

Tuy vậy, bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, năng lực lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục. Về chuyên môn, công tác tưới tiêu có nơi, có lúc chất lượng phục vụ chưa cao; chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của các công trình thuỷ lợi để tăng thêm nguồn thu cho đơn vị...

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chất lượng chưa cao, chương trình hành động đề ra chưa cụ thể; sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có lúc còn lồng ghép vào các kỳ sinh hoạt của chi bộ, nên chất lượng chưa cao. Tổ chức sinh hoạt Chi bộ có lúc chưa đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt có cải tiến nhưng chất lượng chưa cao. Ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Chi bộ còn hạn chế, một số đảng viên chưa phát huy được tính tiên phong gương mẫu trong một số lĩnh vực công tác...

Phải khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ công ty đã lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều thành tích, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và có mức tăng trưởng cao so với Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra. Đời sống việc làm của cán bộ, công nhân lao động ổn định và ngày càng được cải thiện, mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 4 năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chính quyền hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng ngày càng được củng cố và phát triển góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với những thành tích xuất sắc trong 5 năm qua, công ty đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền (từ năm 2011-2013), Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2012; có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.. Đặc biệt năm 2014, công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, Chi bộ tiếp tục chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao với các chỉ tiêu cơ bản sau: Về diện tích tưới tiêu phấn đấu đạt 30.000 ha, cấp nước sinh hoạt cho dân sinh và các ngành kinh tế khác khoảng 15 triệu m3/năm, tăng bình quân 2%/năm. Doanh thu thủy lợi phí đạt 29 tỷ đồng; khai thác có hiệu quả dịch vụ lòng hồ, tăng bình quân 3%/năm. Bảo đảm đủ việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động tăng bình quân 15%/năm. Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, tăng bình quân 5%/năm. Về công tác xây dựng Đảng, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới đạt 25% trở lên so với tổng số đảng viên trong chi bộ, tăng bình quân 5%/năm; hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo và đổi mới, Chi bộ Công ty TNHH MTV khai thác công trình trình thủy lợi quyết tâm lãnh đạo đơn vị phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại khuyết điểm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty

Một số hình ảnh hoạt động

Khởi công công trình thủy lợi Thượng Mỹ Trung-Dự án do Công ty làm chủ đầu tư đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Khởi công công trình thủy lợi Thượng Mỹ Trung-Dự án do Công ty làm chủ đầu tư đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Phong trào VHVN và TDTT luôn được cấp ủy, lãnh đạo Công ty quan tâm, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị.
Phong trào VHVN và TDTT luôn được cấp ủy, lãnh đạo Công ty quan tâm, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị.
Công trình thủy lợi hồ Vực Nồi (Bố Trạch) được Công ty nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhiệm vụ tưới tiêu trên địa bàn.
Công trình thủy lợi hồ Vực Nồi (Bố Trạch) được Công ty nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhiệm vụ tưới tiêu trên địa bàn.
Hoạt động từ thiện, nhân đạo được Công ty duy trì có hiệu quả.
Hoạt động từ thiện, nhân đạo được Công ty duy trì có hiệu quả.