Huyện ủy Quảng Ninh: Quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc 16:31, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 14-4, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị "về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn" và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.
 Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị huyện Quảng Ninh.
Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị tại huyện Quảng Ninh.
Các đại biểu dự hội nghị đã được tiếp thu các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị. Đồng thời được quán triệt các nội dung Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của nghị quyết, kết luận. Qua đó, các cấp ủy Đảng trong toàn huyện triển khai chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.
 
H.Tr
 
,
.
.
.