Phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí (tiếp theo và hết)

Cập nhật lúc 10:04, Thứ Bảy, 08/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - 5. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định, cụ thể hóa các văn bản pháp luật để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, lãng phí:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình về công tác PCTN, lãng phí, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, chế độ định mức, tiêu chuẩn… để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

6. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh những vụ việc tham nhũng, lãng phí:

- Hàng năm, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra phải thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý trực tiếp và trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; thực hiện quy định trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản của Nhà nước, quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước; tăng cường công tác thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời phát hiện vi phạm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí; giám sát công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng đối với lĩnh vực đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm, công trình hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi công cộng.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất; kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án, kiên quyết thu hồi đất đối với dự án không triển khai, chủ đầu tư không có năng lực, dự án không khả thi hoặc sử dụng không đúng mục đích, không đúng thời hạn, cho thuê lại, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Tăng cường hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, HĐND và hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và tính liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý, đồng thời tăng cường chế độ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp trong việc trao đổi thông tin, xử lý thông tin, tố cáo tham nhũng, điều tra, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; thực hiện nghiêm các qui định pháp luật trong quá trình tố tụng các tội danh tham nhũng. 

7. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy có chức năng PCTN:

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã; cụ thể hóa nhiệm vụ PCTN phù hợp với tình hình địa phương.

Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo hướng cụ thể hơn về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác PCTN theo quy định của cấp có thẩm quyền. Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

8. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội, từng bước mở rộng hoạt động PCTN ra khu vực ngoài nhà nước:

- Đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, của cộng đồng và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong PCTN, thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức; tạo điều kiện để các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tham gia vào việc góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng.

Cùng với việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai và thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác PCTN, lãng phí  nói trên, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ và các giải pháp trong chương trình, kế hoạch công tác PCTN, lãng phí năm 2017. Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, lãng phí trong đó xác định phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương, không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và xây dựng kế hoạch chi tiết để kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng và kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã phát hiện, tố cáo, tố giác những hành vi tham nhũng và có những đóng góp tích cực trong công tác PCTN, lãng phí tại các địa phương, đơn vị. 

,
.
.
.