.

Tiếp nhận 25 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ Hai, 09/11/2015, 10:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thời gian qua, Mặt trận các cấp tỉnh ta đã tăng cường nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời kiến nghị, đề xuất, báo cáo với cấp uỷ đảng, chính quyền.

Việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Mặt trận cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quý III, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 25 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến.

Trong đó có 4 đơn khiếu nại, 8 đơn tố cáo, 7 đơn kiến nghị, phản ánh, 4 đơn khiếu nại-tố cáo và 2 đơn về các nội dung khác. Các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến đều được chuyển cho các cơ quan có chức năng giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền luật định.

Đ.V