Năm 2017, phấn đấu toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật lúc 09:06, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh vừa ban hành Chương trình số 61/CT-BCĐ về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2017, Ban Chỉ đạo đặt ra mục tiêu phấn đấu toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân tăng thêm: 1 - 1,5 tiêu chí/xã; không có xã nào không tăng tiêu chí; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

Chương trình bao gồm các nội dung trọng tâm, như: đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, tập huấn, thi đua; tiếp tục rà soát, nghiên cứu và hoàn chỉnh các quy định liên quan đến việc quản lý, điều hành của chương trình; chỉ đạo kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo đúng quy định tại Quy chế quản lý điều hành, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; xây dựng, tổ chức giải pháp huy động nguồn lực thực hiện chương trình; nâng cao vai trò cấp ủy, chính quyền trong đôn đốc thực hiện các mục tiêu, thực hiện quản lý và sử dụng nguồn vốn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; kết hợp ưu tiên chỉ đạo điểm và đẩy mạnh triển khai trên diện rộng, đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, đề án, nội dung được lồng ghép, tích hợp vào thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia...

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với công tác tham mưu, đề xuất về quản lý, điều hành các lĩnh vực liên quan thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

A.T


 

,
.
.
.