Trường Chính trị tỉnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Cập nhật lúc 08:37, Thứ Tư, 12/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Chính trị tỉnh gồm 69 người; trong đó, có 24 cán bộ, giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ; 19 cán bộ, giảng viên là cử nhân và cao cấp chính trị. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, nhà trường luôn xác định nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng luôn là mục tiêu hàng đầu trong mọi hoạt động, nhằm góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về lý luận chính trị, hành chính và chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm tổ chức thực hiện thành công chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nghị quyết của địa phương trên từng địa bàn.

Năm 2016, nhà trường đã triển khai đào tạo, bồi dưỡng 47 lớp (bao gồm cả chuyển tiếp từ năm 2015) với 3.570 học viên bao gồm các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, Mặt trận xã...

Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã có những nỗ lực trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý theo nội dung, chương trình và theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chủ động nghiên cứu, phát huy tính tích cực của người học, vận dụng lý luận vào thực tiễn để xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở.

Trong quá trình học tập, học viên vừa được trang bị lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa tiếp thu những kỹ năng thực hành nhằm từng bước thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác coi thi, kiểm tra hết môn học, phần học và viết tiểu luận, khóa luận theo hướng đổi mới, thực hiện đúng quy chế, bảo đảm  chất lượng và hiệu quả.

Công tác xây dựng kế hoạch mở lớp, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý học viên có nhiều đổi mới, thể hiện tính tích cực, chủ động và sự phối hợp có hiệu quả giữa các khoa, phòng trong nhà trường. Cùng với nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh còn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và biên soạn nhiều tài liệu, đề cương bài giảng cho các lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà trường luôn phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trong đội ngũ giảng viên: như cử giảng viên đi học cao học, các lớp đào tạo giảng viên các bộ môn, bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, của Trường Chính trị tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập. Mặc dù số lượng giảng viên đông nhưng số giảng viên có thể đảm đương nhiều bài giảng và nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định trong chức năng nhiệm vụ của nhà trường còn ít. Một số giảng viên chưa tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chưa chịu khó nghiên cứu, thâm nhập thực tế nên sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy còn hạn chế. Công tác quản lý học viên của một số giáo viên chủ nhiệm lớp chưa chặt chẽ, tình trạng học viên bỏ buổi học, tiết học vẫn xảy ra ở một số lớp.

Công tác đánh giá chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng chưa được thực hiện. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một số giảng viên còn hạn chế; chất lượng công tác tham mưu của các phòng có mặt còn bất cập. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học chưa ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra của nhà trường; còn thiếu vắng các đề tài nghiên cứu khoa học về tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương; các đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường, các cuộc hội thảo khoa học còn ít. Công tác thông tin - tư liệu còn hạn chế, nhất là các tài liệu mới phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập...

Nhằm xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian tới với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Chính trị tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, sự đoàn kết, nhất trí để thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao; từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp; nâng cao chất lượng chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, trường đẩy mạnh công tác đào tạo, chọn giảng viên đủ điều kiện cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, các chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cũng như tham dự các lớp tập huấn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính và Bộ Nội vụ tổ chức.

L.Chi 

,
.
.
.