.

Thể lệ Giải Báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2014-2015

Thứ Hai, 06/10/2014, 15:25 [GMT+7]

I. Mục đích, yêu cầu

- Phát huy sức mạnh của các cơ quan báo chí của tỉnh, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh về phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Giải được tổ chức công khai, rộng rãi, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí, về bản quyền tác giả và các văn bản liên quan.

II. Quy định về tác giả, tác phẩm tham dự giải

1. Đối tượng tham dự Giải:

- Các phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí tỉnh, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh không vi phạm pháp luật hoặc bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên tính từ năm 2014 đến thời điểm xét Giải.
- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 01 tác phẩm/ 01 thể loại.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không gửi bài dự Giải.

2. Tác phẩm tham dự Giải:

2.1. Quy định chung:

- Tác phẩm báo chí dự Giải có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

- Tác phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào, đã được đăng, phát trên các báo, tạp chí, kênh phát thanh, kênh truyền hình của các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Bình trong thời gian từ ngày 1-1-2014 đến ngày 30-4-2015.

2.2. Loại hình, thể loại:

- Tác phẩm báo in: Bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, ký báo chí, phóng sự ảnh. Tác phẩm dự thi không quá 3.000 từ/kỳ, được đăng tải không quá 3 kỳ báo; văn bản in trên giấy A4 có ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, ngày đăng và cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm (kèm theo bản photo bài báo, trang báo).

- Tác phẩm báo hình: Phóng sự có độ dài không quá 15 phút. Tác phẩm in vào đĩa VCD, kèm theo kịch bản và lời bình có ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng, ngày phát sóng và cơ quan báo chí phát sóng tác phẩm.

- Tác phẩm báo nói: Bài phản ánh, phóng sự thời lượng không quá 8 phút; ghi chép, bút ký thời lượng không quá 20 phút. Tác phẩm in vào đĩa CD, có văn bản kèm theo ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng, ngày phát sóng và cơ quan báo chí phát sóng tác phẩm.

2.3. Nội dung:

- Tác phẩm báo chí có tính thời sự, mang tính phát hiện cao, phản ánh trung thực, khách quan sự việc có thật, con người thật trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Ưu tiên các mô hình, điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Tác phẩm báo chí phản ánh việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Phản ánh các thành tựu và những đóng góp của công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, đổi mới nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Phản ánh những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tác động, ảnh hưởng tích cực đến sinh hoạt, đời sống của người dân trong tỉnh.

- Phê phán tư tưởng trông chờ, ỷ lại, những cách làm máy móc, rập khuôn,  những việc làm tiêu cực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

III. Giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí như sau:
- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng.
- 01 giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng.
- 02 giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng.
- 03 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng.

2. Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức Giải có thể xem xét, điều chỉnh và bổ sung cơ cấu giải phù hợp với thực tế.

IV. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm tham dự giải:

1.Thời gian phát động Giải: Ngày 1-10-2014

2. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 1-10-2014 đến hết ngày 30-4-2015 theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

3. Địa chỉ nhận tác phẩm dự Giải:

- Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình, số 02 Hương Giang, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Tác phẩm dự Giải cần ghi rõ: "Tác phẩm tham dự Giải Báo chí về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình năm 2014 - 2015".

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm những trường hợp bài dự Giải bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện.

Ban tổ chức