.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng

Thứ Năm, 14/07/2016, 22:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Đánh giá kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạovề phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm và chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với việc triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh ta.

Cụ thể, để thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2016, ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử  lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tỉnh ta đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị này đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND, ngày 10-12-2015 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định để thực hiện như Quyết định số 3818/QĐ-UBND, ngày 29-12-2015 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2016; Quyết định số 1319/QĐ-UBND, ngày 6-5-2016 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3866/QĐ-UBND, ngày 30-12-2015 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2016, trong đó bao gồm cả kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính...

Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, bộ máy và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác PCTN.

Cụ thể, thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV, ngày 8-9-2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác PCTN. Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ trong quản lý hành chính.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương đã tiến hành xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược PCTN của đơn vị mình. Mặt khác, thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm, nghĩa vụ đối với việc thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí...

Đ.T