.

Tập trung thanh tra những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm

Thứ Ba, 12/07/2016, 15:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên cơ sở bám sát kế hoạch công tác thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, hoạt động thanh tra 6 tháng đầu năm 2016 của ngành Thanh tra đã tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt.

Thanh tra hành chính tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực

Quán triệt và bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác thanh tra đã được phê duyệt, toàn ngành Thanh tra đã tổ chức thực hiện 36 cuộc thanh tra (trong đó có 29 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc thanh tra đột xuất) tại 113 đơn vị. Trong đó, tập trung trọng tâm vào thanh tra các lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuế, đất đai, bồi thường giải phóng và đầu tư xây dựng.

Kết quả thanh tra trên lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuếđã phát hiện sai phạm số tiền 2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 766 triệu đồng, kiến nghị khác 1,240 tỷ đồng; lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phát hiện sai phạm số tiền 3,384 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 1,198 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ hơn 2,185 tỷ đồng do điều chỉnh giảm số tiền bồi thường tại các phương án; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản phát hiện và kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm 47 triệu đồng.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện 7 cuộc thanh tra, đã kết thúc 2 cuộc, tập trung vào công tác quản lý kinh tế; hoạt động dịch vụ; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành nghĩa vụ thuế; công tác quản lý tài chính, ngân sách; mua sắm tài sản công; việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán; việc chấp hành pháp luật về thuế đối với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án... Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 4,045 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 1,592 tỷ đồng, kiến nghị khác 2,453 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 8 tổ chức và 8 cá nhân.

Qua thanh tra công tác giải phóng mặt bằng công trình xây dựng hồ thủy lợi Rào Đá đã phát hiện số tiền sai phạm hàng tỷ đồng.
Qua thanh tra công tác giải phóng mặt bằng công trình xây dựng hồ thủy lợi Rào Đá đã phát hiện số tiền sai phạm hàng tỷ đồng.

Thanh tra các sở, ban, ngành, thanh tra các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện 29 cuộc thanh tra, đã kết thúc 24 cuộc, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; các nguồn thu huy động và đóng góp của phụ huynh học sinh; việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đối với các tổ chức được nhà nước cho thuê đất...

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 1,393 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 420 triệu đồng, kiến nghị khác 973 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 8 tổ chức và 23 cá nhân.

Thanh tra chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực được dư luận đặc biệt quan tâm

Lực lượng Thanh tra chuyên ngành thuộc các sở, ban, ngành đã triển khai 110 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 7.943 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực được xác định là trọng điểm. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 5,730 tỷ đồng. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi hơn 801 triệu đồng, giảm trừ ngân sách 1,753 tỷ đồng, ban hành 876 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3,176 tỷ đồng.

Các đơn vị Thanh tra chuyên ngành có kết quả thanh tra nổi bật là Thanh tra Sở Giao thông vận tải, đã tiến hành tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,343 tỷ đồng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 500 triệu đồng.

Thanh tra Sở Tài chính thực hiện 4 cuộc thanh tra tài chính, ngân sách, phí, lệ phí theo kế hoạch. Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 1,445 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 442,353 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác số tiền 1,013 tỷ đồng. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 5 cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 330 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 63,3 triệu đồng; kiến nghị điều chỉnh, giảm trừ 252 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng.

Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện 7 cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 878,650 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi 295,6 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ 463 triệu đồng và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120  triệu đồng. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành 19 cuộc thanh tra, kiểm tra đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 78,3 triệu đồng. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành 8 cuộc kiểm tra và đã ban hành 27 Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 71,5 triệu  đồng...

Phát huy kết quả đã đạt được, ngành Thanh tra đang khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2016. Tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khác khi được giao.

Cùng với đó, chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, trong đó chú trọng đến trọng tâm là chất lượng, kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra.

Bùi Thành