.

Ngành thanh tra tham mưu thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 06/11/2015, 21:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Tháng 10-2015, ngành Thanh tra tỉnh ta tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện tốt giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định.

Trên cơ sở phối hợp với các cấp, ngành, ngành Thanh tra đã tích cực thực hiện thu thập thông tin nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tiếp tục giải quyết tốt các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, các tố cáo phát sinh.

Thanh tra tỉnh cũng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 theo Quyết định số 3368/QĐ-UBND, ngày 25-11-2009 và Quyết định số 2539/QĐ-UBND, ngày 4-10-2010 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2012 - 2016. Kết thúc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện pháp luật PCTN tại sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện Thông tư 03/2013/TT-TTCP, ngày 10-6-2013 của Thanh tra Chính phủ về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Đồng thời, chủ động xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Kịp thời phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2015, ngành Thanh tra tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức Thanh tra thực hiện chức năng nhiệm vụ về PCTN  theo Luật Phòng, chống tham nhũng. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tổng kết và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PCTN với việc  tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ trong phạm vi cơ quan Thanh tra tỉnh. Phối hợp với phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Thu thập, nắm tình hình về tham nhũng và giải quyết vụ việc tham nhũng nếu có phát sinh và khi được giao. Đôn đốc việc thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy ở các cơ sở Giáo dục-Đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ...

Bùi Thành