.
Phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 09/10/2015, 11:32 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh ngày 29-9-2015 ban hành Kế hoạch số 1157/KH-UBND về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh ta.

Nội dung kế hoạch nêu rõ: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật PCTN, thực trạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh kể từ khi có Luật PCTN năm 2005 đến nay. Làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân.

Rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó kiến nghị các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện căn bản hệ thống chính sách, pháp luật về PCTN, trọng tâm là việc sửa đổi toàn diện Luật PCTN.  Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các giải pháp PCTN, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác PCTN giai đoạn tiếp theo.

Để làm tốt các nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu: Việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN phải bảo đảm toàn diện và sâu sắc. Đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các quy định của Luật PCTN trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ, giải pháp PCTN tại Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) gắn với đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác PCTN, lãng phí.

Tổ chức tổng kết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tiết kiệm. Phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan.

Việc tổ chức tổng kết tập trung vào 10 nội dung sau:

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ, Công ước Liên hợp quốc về PCTN; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 26-10-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 7-11-2006 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chương trình hành động thực hiện Luật PCTN kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-UB, ngày 31-5-2006 của UBND tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 12-5-2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định số 3368/QĐ-UBND, ngày 25-11-2009 và Quyết định số 2539, ngày 4-10-2010 của UBND tỉnh; Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, ngày 6-5-2013; Chỉ thị số 18 CT/TU, ngày 11-1-2013 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 11-6-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kế hoạch số 1107/KH-UBND, ngày 24-9-2013 của UBND tỉnh về đưa nội dung PCTN vào giảng trong các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch hàng năm của Ban chỉ đạo Đề án tỉnh “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” (Đề án 4061).

2. Việc xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về chống tham nhũng.

3. Mô hình tổ chức các cơ quan PCTN và sự phối hợp giữa các cơ quan PCTN.

4. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

5. Việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

6. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

7. Hoạt động giám sát công tác PCTN.

8. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.

9. Việc nội luật hóa, thực thi Công ước quốc tế Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

10. Đánh giá tình hình tham nhũng và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật PCTN; nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất giải pháp.

Về thời gian tổ chức tổng kết, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tổ chức tổng kết vào tháng 12-2015. UBND tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết ở tỉnh trong tháng 1-2016.

Đ.T