.

Ngành Thanh tra: Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thứ Sáu, 07/08/2015, 15:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, nhất là thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó, về thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh yêu cầu các tổ chức Thanh tra khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2015; chủ động bám sát chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2015 để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 nhằm  hoàn thành có chất lượng và đúng thời gian quy định.

Mặt khác, các tổ chức Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả công thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các cấp, ngành, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.
Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Thanh tra việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh;  quản lý và sử dụng vốn Nhà nước và việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thái độ phục vụ nhân dân. 

Hoạt động thanh tra chuyên ngành được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố; thực hiện công tác thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Cùng đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là chất lượng, kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra. 

Về thực hiện nhiệm vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), Thanh tra tỉnh yêu cầu các tổ chức Thanh tra cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất, xử lý kịp thời các đơn KNTC; thực hiện tốt công tác  theo dõi đơn thư KNTC đã chuyển để có biện pháp chỉ đạo giải quyết. Cùng đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp tại Thông báo Kết luận số 130/TB-TW, ngày 10-1-2008 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13, ngày 23-11-2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-UBND, ngày 19-10-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1305/KH-UBND, ngày 27-10-2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp dân, KNTC nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ, nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn; tập trung xử lý và giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận được. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các đơn thư KNTC đã chuyển để có biện pháp chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư đã chuyển...

Bùi Thành