.

Hoạt động thanh tra tiếp tục đạt được những kết quả tích cực

Thứ Năm, 30/07/2015, 09:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, hoạt động thanh tra 6 tháng đầu năm 2015 của ngành Thanh tra tỉnh ta đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Nhờ đó, qua thanh tra đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý cũng như trong thực hiện chính sách, pháp luật.

Về lĩnh vực thanh tra hành chính, toàn ngành đã triển khai thực hiện 30 cuộc thanh tra. Kết quả, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền 1,617 tỷ đồng,  kiến nghị thu hồi số tiền 1,302 tỷ  đồng, giảm trừ ngân sách số tiền 314 triệu đồng.

Cụ thể, đã phát hiện và  kiến nghị thu hồi số tiền 533 triệu đồng do sai phạm về quản lý ngân sách; phát hiện sai phạm số tiền 906 triệu đồng trong thực hiện chế độ quản lý đầu tư xây dựng và đã kiến nghị thu hồi 592 triệu đồng,  giảm trừ ngân sách số tiền 314 triệu đồng;  phát hiện và kiến nghị thu hồi số tiền 177 triệu đồng vi phạm quy định về thuế. Riêng Thanh tra tỉnh,  qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền sai phạm 710 triệu đồng.

Thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Thanh tra đề ra.
Thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Thanh tra đề ra.

Đối với hoạt động thanh tra và kiểm tra chuyên ngành, các đơn vị Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 46 cuộc thanh tra và 26 đợt kiểm tra chuyên ngành tại 5.220 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền 2,141 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 259,336 triệu đồng, giảm trừ ngân sách số tiền 1,871 tỷ  đồng;  xử phạt vi phạm hành chính 2.368 cá nhân, đơn vị với số tiền 7,530 tỷ đồng.

Các đơn vị Thanh tra chuyên ngành có kết quả hoạt động tích cực đáng biểu dương là Thanh tra Sở Giao thông vận tải qua thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra hành chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nộp vào Kho bạc Nhà nước với số tiền 33 triệu đồng. Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Giao thông đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện công tác tác tuần tra, kiểm soát và đã kịp thời phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.572 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 7,166 tỷ đồng.

Thanh tra Sở Tài chính qua thanh tra việc chấp hành thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và việc thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán... đã phát hiện sai phạm số tiền hơn 1,706 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 90,987 triệu đồng và  kiến nghị điều chỉnh, giảm trừ số tiền hơn 1,615 tỷ đồng.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kết thúc 17 thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc khai thác cát, khai thác titan, sử dụng đất đai, chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, chấp hành quy trình thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường... đã xử phạt vi phạm hành chính 10 tổ chức, cá nhân, với số tiền 124,5 triệu đồng và  chuyển Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền 1 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng.

Thanh tra Sở Xây dựng qua thanh tra, phát hiện sai phạm số tiền 320 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 64,8 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ số tiền hơn 255 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng...Thanh tra Sở Y tế phối hợp cùng Phòng quản lý dược, Phòng nghiệp vụ thực hiện 6 cuộc thanh tra về hành nghề y, dược tư nhân tại 2.451 đơn vị cơ sở trên địa bàn quản lý. Qua thanh tra đã phát hiện 704 đơn vị cơ sở có dấu hiệu vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính 30 đơn vị với số tiền hơn 51 triệu đồng.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 6, tiến hành thanh tra đột xuất vi phạm về tần số trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 7 đơn vị vi phạm và đã ra 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 19 triệu đồng và 1 quyết định xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Thanh tra Sở Nội vụ hoàn thành thanh tra công tác nội vụ năm 2015 tại Sở Khoa học-Công nghệ.

Qua thanh tra, đã phát hiện một số tồn tại, khuyết điểm về tổ chức, bộ máy; tuyển dụng viên chức sự nghiệp; quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động. Đã kiến nghị, đề xuất Sở Khoa học - Công nghệ khắc phục những khuyết điểm, tồn tại để công tác nội vụ được thực hiện đầy đủ, bảo đảm đúng theo quy định...

Bùi Thành