.

HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 56 đơn khiếu nại tố cáo

Thứ Bảy, 11/07/2015, 09:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐND tỉnh đã tiếp nhận 56 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó khiếu nại 13 đơn, tố cáo 9 đơn, kiến nghị, đề nghị, phản ánh khác 34 đơn; so với cùng kỳ năm 2014, tăng 8 đơn.

Nội dung khiếu nại, tố cáo đề cập đến hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, các khiếu nại, kiến nghị về công tác quản lý, sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai chiếm tỷ lệ khá lớn (với 37,5% tổng số đơn). Các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp, không đồng ý với các bản án, quyết định hành chính, kết luận, xử lý của cơ quan chức năng cũng có xu hướng tăng lên. Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến cơ quan, cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định của Nhà nước, tố cáo cán bộ khai gian bằng cấp...

Qua nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết 33 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân 3 đơn; lưu 20 đơn do gửi nhiều lần, đơn đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết mà không có nội dung, tình tiết mới, đơn nặc danh.

Thường trực, Ban Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham gia tiếp công dân theo định kỳ; đôn đốc, giám sát tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

H.Q