.
Chào mừng hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị:

Phải tiếp tục học Bác về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm...

Thứ Tư, 15/06/2016, 07:16 [GMT+7]

(QBĐT) - L.T.S: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Nhân hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

 

 

- Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại tỉnh ta?

- Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức chung của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải học tập, giữ gìn, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị, vấn đề đạo đức và rèn luyện đạo đức đã được đặt ra một cách nghiêm túc, toàn diện trong Đảng và toàn xã hội, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ việc khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần củng cố niềm tin trong toàn Đảng và trong nhân dân vào tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề chính trị tư tưởng, đạo đức được quan tâm hơn; nội dung Chỉ thị được quán triệt trong các nghị quyết của từng cấp ủy đảng và đưa vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, có tác dụng nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Trong tổ chức “làm theo”, các cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều hình thức phong phú để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được phát hiện, biểu dương, nhân rộng và được xã hội ghi nhận, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa, nâng cao ý thức, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, những vấn đề nổi lên gây bức xúc trong nhân dân từng bước được giải quyết, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Công tác tuyên truyền nội dung “học tập”, đặc biệt là việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

- P.V: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, đã có những bài học kinh nghiệm gì được rút ra, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

- Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp, các ngành; qua tổng kết có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của việc thực hiện Chỉ thị. Từng cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nêu gương, đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi lên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo được sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng với chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và sự chủ động của các cơ quan tham mưu từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện Chỉ thị.

Bốn là, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nêu gương, để từ đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và trong công việc hằng ngày.

Năm là, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từ cơ sở; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp ủy các cấp. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở cá nhân, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- P.V: Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí có thể cho biết thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có các kế hoạch và giải pháp như thế nào để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả Chỉ thị quan trọng này?

- Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thay thế Chỉ thị số 03-CT/TW với nhiều điểm mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn đảng bộ, các cấp, các ngành và nhân dân, trong đó tập trung vào những giải pháp chủ yếu là:

Thực hiện đúng phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị được Bộ Chính trị xác định là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Xem việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, cơ quan, đơn vị đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém, mang lại niềm tin trong nhân dân.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện”. Tổ chức đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong xã hội, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực. Tiếp tục tổ chức tốt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần đưa Chỉ thị ngày càng đi vào cuộc sống, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tôi tin tưởng rằng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm.., sẽ làm đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới.

- P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!