.

Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 ở Đảng bộ huyện Bố Trạch

Thứ Năm, 26/05/2016, 06:55 [GMT+7]

(QBĐT) - 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Bố Trạch đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Qua chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã có 68/68 tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, các đảng bộ thành lập bộ phận giúp việc giúp cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở đơn vị mình. Việc thực hiện Chỉ thị đã tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, ý thức rèn luyện và hành động của cán bộ, đảng viên; trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Bên cạnh đó, việc học tập các chuyên đề được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện khá nghiêm túc từ khâu ban hành kế hoạch, tuyên truyền đến việc lựa chọn hình thức quán triệt trong cán bộ, đảng viên.

Ảnh 3 : Lãnh đạo huyện Bố Trạch trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Hàng năm, sau khi tiếp nhận chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lớp nghiên cứu, quán triệt chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của huyện; giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn cho đội ngũ báo cáo viên về nội dung chuyên đề.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp mình và cơ sở lồng ghép những nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống của mình. Tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung của chuyên đề.

Từ năm 2011 đến năm 2015, toàn huyện đã tổ chức 350 hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 97%. Đồng thời, việc thực hiện các nội dung của chuyên đề cũng chính là cơ sở để kiểm điểm đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Năm 2015, Đảng bộ huyện có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3,81%/, có 100% thôn, bản, tiểu khu có tổ chức đảng...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch cho biết: Việc triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian qua đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và đạt hiệu quả cao. Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh được các địa phương, đơn vị quan tâm.

Bên cạnh các chuẩn mực đạo đức được các đơn vị xây dựng trước đây, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã căn cứ vào tình hình thực tiễn, vào các chuyên đề và quy định của Trung ương để bổ sung vào chuẩn mực đạo đức của địa phương, đơn vị trên sơ sở bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã được các cấp, các ngành thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kết quả “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng rõ hơn, góp phần đưa lại kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt: năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế giữa các ngành và trong nội bộ ngành có sự chuyển dịch tích cực; văn hóa - xã hội và các chính sách an sinh xã hội được triển khai đạt nhiều kết quả, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện...

Đặc biệt, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình được biểu dương khen thưởng về thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 90 tập thể tiêu biểu và 224 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình; những cách làm hay, sáng kiến tốt; đồng thời, phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực; tạo ra không khí thi đua phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thanh Hải