.

"Chúng ta vui mừng với những thành tích đạt được, song cũng còn rất băn khoăn, trăn trở về những vấn đề bức xúc của tỉnh nhà" (*)

Thứ Tư, 20/04/2016, 21:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu bế mạc kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

>> HĐND tỉnh khóa XVI: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016

Thưa quý vị đại biểu khách mời ở Trung ương,
Thưa  các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN tỉnh,
Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ- Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất cao với các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh; nghe báo cáo kết quả tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN tỉnh trong nhiệm kỳ qua. 

HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Dự thảo nghị quyết về kết quả kỳ họp của HĐND tỉnh; Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng thế giới để thực hiện Dự án môi trường bền vững-tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; đồng thời, tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Nhìn lại chặng đường phấn đấu gần 5 năm qua, trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; được sự ủng hộ, giám sát của cử tri và Nhân dân; kế thừa và phát huy thành quả, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, HĐND, UBND, VKSND và TAND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, tạo thế và lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh khóa XVI đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thay mặt Nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và những vấn đề quan trọng khác. HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát việc thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và đã quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thông qua hoạt động giám sát đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
Đồng chí Nguyễn hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

UBND tỉnh đã tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong quản lý điều hành của mình, UBND tỉnh đã thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn của pháp luật quy định; tích cực tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh thành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. UBND tỉnh đã phát huy vai trò là cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.

Trong 5 năm qua, công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực; kỷ cương hành chính được tăng cường, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao; từng bước đáp ứng yêu cầu trong quá trình phát triển đi lên của tỉnh.

Các cơ quan tư pháp đã từng bước đổi mới theo lộ trình cải cách tư pháp; có nhiều tiến bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần tích cực vào những thành tựu chung có ý nghĩa rất quan trọng của tỉnh nhà, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động của HĐND, UBND, VKSND và TAND tỉnh trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Một số nghị quyết của HĐND tỉnh tính dự báo còn thấp, sau khi ban hành thực hiện còn khó khăn, phải điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi. Hoạt động giám sát chưa toàn diện, có nội dung chưa sâu, nhiều kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa được thường xuyên, thiếu kiên quyết.

Một số đại biểu HĐND chưa thật sự phát huy hết tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh có một số mặt còn hạn chế, thiếu tính quyết liệt; một số chương trình, dự án triển khai còn chậm; chưa thật sự có tính đột phá trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và huy động các nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Những thành công và cả những tồn tại hạn chế trong công tác của chúng ta trong nhiệm kỳ khóa XVI là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu để HĐND tỉnh tiếp tục hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ khóa mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền nhân dân.

Nhìn lại năm năm về trước, bắt đầu nhiệm kỳ khóa XVI, công cuộc đổi mới của tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng, nhưng tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều mặt còn tồn tại, hạn chế, nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết, tỉnh ta đang còn là một tỉnh chậm phát triển, nếu không có sự quyết tâm cao, nguy cơ sẽ tụt hậu so với nhiều tỉnh trong khu vực và cả nước. Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, dù rằng còn nhiều vấn đề chưa đạt được như mong muốn, nhưng chúng ta cũng vui mừng vì đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Công cuộc đổi mới của tỉnh nhà đã thu được những thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực, đầy trách nhiệm của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của các cơ quan trong bộ máy chính quyền và của mỗi đại biểu HĐND tỉnh. Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND đã đánh giá khá đầy đủ về sự đóng góp này. Dư luận của đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh cũng khẳng định những thành tựu đạt được do đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI mang lại.

Là người đại biểu nhân dân, nhận trách nhiệm trước nhân dân, mỗi một đại biểu HĐND chúng ta đã từng trăn trở về những khó khăn của tỉnh nhà, về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cố gắng đem hết sức mình để đóng góp vào những quyết định thiết thực, cụ thể của HĐND trong cả nhiệm kỳ. Trong chúng ta có những đại biểu hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, quản lý, có vị đã tham gia nhiều nhiệm kỳ, có vị là nhà khoa học, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc,... nhưng tất cả đều chung một mục tiêu, với quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Đạt được kết quả trong nhiệm kỳ khóa XVI là do sự nỗ lực, cố gắng của HĐND tỉnh, của từng vị đại biểu HĐND tỉnh; là nhờ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm cao của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và của các cơ quan hữu quan. HĐND tỉnh cũng thường xuyên nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và sự đóng góp đầy nhiệt tình của cử tri trong toàn tỉnh.

Thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh và các cơ quan trong bộ máy chính quyền trong cả nhiệm kỳ đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc thêm về bài học thành công quan trọng nhất là phải dựa vào dân, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn và đầy sáng tạo của toàn dân để thực hiện mọi việc vì lợi ích của nhân dân.

Nhân dịp bế mạc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, HĐND tỉnh xin bày tỏ lòng biết ơn về sự tín nhiệm, giúp đỡ của nhân dân trong tỉnh; chân thành cảm ơn sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự cộng tác, ủng hộ và đóng góp quý báu của các cơ quan trong bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các cấp, các vị lão thành cách mạng, các cơ quan thông tấn, báo chí và con em Quảng Bình trên mọi miền Tổ quốc đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Cũng nhân dịp này, tôi xin chúc mừng các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích được khen thưởng hôm nay.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thời kỳ mới của sự nghiệp phát triển tỉnh nhà đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Chính từ những thành công và cả những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động của HĐND và các cơ quan trong bộ máy chính quyền nhiệm kỳ khóa XVI, chúng ta thu được những bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ khóa mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có những khó khăn, thách thức và vận hội, thời cơ đan xen. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cũng đã đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp với những yêu cầu rất cao cho cả nhiệm kỳ sắp tới. Hiện nay,  chúng ta đang tập trung chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI sắp kết thúc, nhưng nhiệm vụ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các vị đại biểu HĐND còn nặng nề. Chúng ta vui mừng với những thành tích đạt được, song cũng còn rất băn khoăn, trăn trở về những vấn đề bức xúc của tỉnh nhà, những yêu cầu, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri mà HĐND tỉnh khóa XVI vẫn còn chưa giải quyết được. HĐND tỉnh khóa XVI xin nhận những gì về tồn tại, thiếu sót, chưa đáp ứng được niềm tin và lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tôi tin tưởng rằng, sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh càng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tăng cường tham gia hoạt động giám sát, góp phần cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2016 mà HĐND tỉnh đã đề ra. Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu của HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa mới.

Trước mắt là tích cực tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa mới. Tới đây, có đại biểu sẽ tiếp tục tái cử, có đại biểu sẽ đảm đương nhiệm vụ khác theo sự phân công của tổ chức, nhưng dù ở cương vị nào, các vị đại biểu cũng sẽ không quên nhiệm kỳ tham gia làm đại biểu HĐND tỉnh và sẽ tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ và những kinh nghiệm quý báu của mình vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

HĐND tỉnh khóa XVI kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sỹ trong tỉnh chung sức, chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Thưa quý vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 18-kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các đại biểu cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố đã đến dự kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tin, báo chí của Trung ương và địa phương đã tổ chức tuyên truyền về kỳ họp của HĐND tỉnh. Cảm ơn các cơ quan tham mưu đã tích cực phục vụ, tạo điều kiện cho kỳ họp thành công.

Đến đây, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XVI. Xin trân trọng cảm ơn!

---------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.