.

Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân

Thứ Ba, 19/04/2016, 23:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2011-2016, trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ, sự nỗ lực của các đại biểu, HĐND tỉnh khoá XVI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Ngày 22-5-2011, cử tri trong tỉnh đã bầu ra 50 đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, có 2 đại biểu chuyển công tác, đến thời điểm này, HĐND tỉnh có 48 đại biểu được chia thành 8 tổ. Với số lượng, cơ cấu, thành phần, được bầu đủ, hợp lý nên trong nhiệm kỳ hoạt động, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm của mình, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu trước nhân dân.

Một trong những hoạt động trọng tâm của HĐND là tổ chức các kỳ họp. Trong nhiệm kỳ đã diễn ra 18 kỳ họp, gồm 10 kỳ họp thường lệ, 6 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp bất thường. Các kỳ họp đã từng bước đổi mới, trong đó công tác tuyên truyền được quan tâm với việc truyền thanh, truyền hình trực tiếp, đăng tải các nội dung quan trọng của kỳ họp, phỏng vấn ý kiến của đại biểu và cử tri về kỳ họp, các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri, giới thiệu toàn văn các nghị quyết..., tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, đánh giá.

Tại các kỳ họp, thảo luận của các đại biểu đã đi sâu phân tích những mặt được, chưa được và đưa ra những đề nghị, những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, giúp HĐND có cơ sở để thống nhất quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Đặc biệt các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đã thu hút sự chú ý của đông đảo cử tri.

Với những câu hỏi ngắn gọn, mỗi phiên họp thường có từ 10 đến 12 lượt đại biểu chất vấn. Nội dung chất vấn được tiến hành theo từng nhóm vấn đề, trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng, có tính thời sự, ưu tiên những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm. Sau các phiên chất vấn và trả lời chất vấn có thông báo kết luận của chủ tọa kỳ họp. Đây là cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Công tác điều hành kỳ họp được thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của HĐND và nội dung chương trình đã được thông qua, chú trọng định hướng để các đại biểu thảo luận về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa đạt được sự thống nhất cao, những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, dư luận xã hội còn nhiều bức xúc. Việc thông qua các nghị quyết bảo đảm đúng quy trình. Đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ và vai trò trách nhiệm của mình để thảo luận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri. 

Với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, HĐND tỉnh đã không ngừng phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh thông qua việc ban hành các nghị quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 125 nghị quyết, bao quát khá toàn diện các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó có 51 nghị quyết chuyên đề; 30 nghị quyết về kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của HĐND; 44 nghị quyết về văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thi hành pháp luật, nâng cấp, mở rộng, phát triển đô thị. Các nghị quyết thường xuyên về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh, về phân bổ vốn đầu tư của tỉnh... đã đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các cấp, các ngành triển khai thực hiện và HĐND thực hiện giám sát.

Hoạt động giám sát đã được HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND và đại biểu HĐND triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua đã tập trung đi sâu, khảo sát thực địa tại cơ sở nhằm tháo gỡ những vấn đề bức xúc của các địa phương, đơn vị được giám sát, từng bước khẳng định tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát. Đặc biệt đã tổ chức hai đợt lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục, công khai dân chủ và khách quan.

Một trong những nét nổi bật của nhiệm kỳ là sự đổi mới và chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT). Với tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt trên 90% đã khẳng định hiệu quả của hoạt động này, góp phần củng cố niềm tin của cử tri. Tại các cuộc TXCT, số lượng đại biểu HĐND và lãnh đạo chủ chốt tham gia là 696 lượt.

Những ý kiến, nguyện vọng của cử tri đã được lắng nghe và quan tâm giải quyết thấu đáo. Số lượng ý kiến kiến nghị của cử tri tham gia tại các buổi tiếp xúc từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 1.489 lượt ý kiến, kiến nghị. Những vấn đề thuộc trách nhiệm trả lời của cơ quan có thẩm quyền đều được chuyển và đề nghị trả lời; HĐND theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng. Trong số 1.489 ý kiến kiến nghị, đến nay đã có 1.377 lượt ý kiến, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết thoả đáng.

Cùng với những nét nổi bật nêu trên, hoạt động của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả, góp phần vào thành công chung của cả nhiệm kỳ. Dù vẫn còn một số tồn tại và hạn chế, nhưng những thành tựu mà HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đạt được đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh.

Và những bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra sẽ tiếp tục được áp dụng và phát huy trong nhiệm kỳ mới để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hướng đến mục tiêu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Ngọc Mai