.

Đảng ủy cơ quan UBND huyện Lệ Thủy: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Hai, 19/10/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ cơ quan UBND huyện Lệ Thủy hiện có 169 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan UBND huyện đã bám sát quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp trên, tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời, hàng năm trên cơ sở tình hình thực tế, tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT, của Đảng ủy và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thống kê trong nhiệm kỳ qua, UBKT Đảng ủy cơ quan UBND huyện Lệ Thủy đã tiến hành kiểm tra 6 cuộc tại 12 chi bộ và tổ chức giám sát 5 cuộc tại 10 chi bộ trực thuộc. Trong đó, các nội dung kiểm tra tập trung vào một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc tổ chức, sinh hoạt chi bộ; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, tài chính đảng tại một số chi bộ; giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy; thực hiện quy chế làm việc của các chi ủy, chi bộ; việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của chi ủy viên, đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị...

Bên cạnh việc kiểm tra theo các chuyên đề, UBKT Đảng ủy cơ quan UBND huyện Lệ Thủy cũng đã chủ động kiểm tra, giám sát một số chi bộ khi có một số vấn đề, dư luận cần quan tâm.

Thực hiện quy định tại Điều 30 của Điều lệ Đảng, UBKT Đảng ủy đã tham mưu giúp Đảng ủy thực hiện 5 cuộc kiểm tra tại 11 chi bộ và tổ chức, thực hiện 5 cuộc giám sát tại 10 chi bộ với các nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; việc triển khai, thực hiện và khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy; tham mưu, kiểm tra việc thực hiện thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng thời tham mưu cho cấp ủy tiến hành xử lý một số đảng viên có hành vi vi phạm đạo đức, lối sống và vi phạm chính sách  dân số kế hoạch hóa gia đình; phối hợp với cấp ủy cấp trên giải quyết các đơn thư liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo đảng viên trong Đảng bộ.

Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo các chi bộ thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát tại chi bộ và kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Nhờ vậy, đã góp phần xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) và giữ vững Đảng bộ cơ quan UBND huyện đạt đơn vị TSVM và TSVM tiêu biểu trong 4 năm liên tục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan UBND huyện Lệ Thủy thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số đồng chí, một số chi ủy, chi bộ chưa thực sự chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; công tác tự kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của đảng viên ở một số chi bộ còn nhiều hạn chế và mang tính hình thức.

Vì vậy, để thực hiện tốt công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Đảng ủy cơ quan UBND huyện xác định một số nội dung, giải pháp cần thực hiện như: Nâng cao nhận thức của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chi ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên về vị trí và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ, chi bộ, nhất là nêu cao trách nhiệm của Đảng ủy, chi ủy cơ quan và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng thời, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc cần nhận thức đầy đủ và chủ động, trực tiếp triển khai các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Một nhiệm vụ nữa là thực hiện tốt việc tham mưu cho Đảng ủy và bám sát 6 nhiệm vụ của UBKT cấp ủy các cấp tại Điều 32 Điều lệ Đảng đã quy định để xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, linh hoạt nắm tình hình và chủ động đề xuất theo từng thời gian, nội dung cụ thể để kiểm tra, giám sát cho phù hợp và hiệu quả. Thực hiện đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát và có báo cáo kết quả, kết luận rõ ràng, chính xác, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, chi bộ cơ quan.

Chú trọng và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát thường xuyên để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa những khả năng xảy ra vi phạm khuyết điểm. Cuối cùng là phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBKT Đảng ủy để chủ động thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát và tham mưu cho Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Với những nhiệm vụ và giải pháp tích cực trên, tin chắc rằng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ quan UBND huyện Lệ Thủy sẽ đạt nhiều kết quả tốt trong thời gian tới.

Nguyễn Đình Thắng