.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 26/06/2015, 08:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua nửa chặng đường của năm 2015, bên cạnh những hiệu quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng đã gặt hái nhiều thành quả quan trọng, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, là đảng bộ cấp trên cơ sở được lựa chọn tiến hành đại hội điểm đã được tổ chức thành công.
Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, là đảng bộ cấp trên cơ sở được lựa chọn tiến hành đại hội điểm đã được tổ chức thành công.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, nhưng những con số và chỉ tiêu đạt được từ đầu năm đến nay đã mang lại niềm vui cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, quá trình triển khai đại hội Đảng các cấp đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để có được những kết quả đáng khích lệ này, 6 tháng đầu năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng. Đến nay, việc quán triệt và thực hiện các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng đã được tiến hành đúng lộ trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo và tiến hành tổng kết các chương trình trọng điểm về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, làm cơ sở để xây dựng báo cáo chính trị cho nhiệm kỳ mới.

Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các hội nghị lấy ý kiến góp ý và tiếp thu vào dự thảo đã được tổ chức, bảo đảm phát huy dân chủ, huy động được trí tuệ của tập thể và cá nhân. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã được gửi để lấy ý kiến tại đại hội cấp trên cơ sở.

Song song với công tác chuẩn bị Báo cáo chính trị, cấp ủy các cấp đã tiến hành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, sắp xếp và bố trí cán bộ trước đại hội, thực hiện các bước chuẩn bị nhân sự cấp ủy tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đúng quy trình; phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tiến hành lấy ý kiến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham gia dự thảo tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; tiến hành duyệt đại hội 2 đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn đại hội điểm là Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ huyện Minh Hóa và tiếp tục triển khai duyệt nội dung đại hội các đơn vị còn lại theo kế hoạch.

Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở vừa triển khai công tác chuẩn bị đại hội cấp mình, đồng thời hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện đại hội theo đúng kế hoạch và quy định của cấp trên. Sau đại hội điểm cấp cơ sở, công tác rút kinh nghiệm đã được triển khai kịp thời nhằm chỉ đạo đại hội cơ sở thành công đúng kế hoạch.

Với sự nỗ lực của cấp ủy các cấp, nhìn chung đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở đã được tiến hành theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình. Chất lượng cấp ủy được nâng lên, nhất là chất lượng Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh Bí thư, Phó bí thư cấp ủy. Tỷ lệ cán bộ trẻ và tỷ lệ đổi mới cấp ủy cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức đại hội từ hình thức đến nội dung về cơ bản đã tuân thủ đúng quy định, tạo được không khí thi đua phấn khởi, tin tưởng trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, công tác lãnh đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở có nơi chưa quán triệt đầy đủ hướng dẫn và quy định của cấp trên nên còn lúng túng, thậm chí có đơn vị cơ sở chuẩn bị nhân sự có trường hợp chưa kỹ, chưa đúng định hướng, cơ cấu theo quy định...

Sáu tháng cuối năm 2015, cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). Sau đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đảng sẽ ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cho cả nhiệm kỳ và hàng năm mà đại hội đảng bộ cấp mình đã đề ra. Tổ chức tốt việc thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với học tập, thực hiện chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, nhất là đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, phá hoại đại hội Đảng các cấp.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy các cấp, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là nội dung chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tạo tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngọc Mai