Quảng Ninh: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật lúc 10:48, Chủ Nhật, 26/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Trên cơ sở đánh giá về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016 của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới, huyện Quảng Ninh xác định, cần tiếp tục tập trung tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN năm 2017.

Cụ thể, huyện nhận định, tình hình kinh tế của địa phương đang đạt được những bước chuyển biến quan trọng, được chú trọng đầu tư toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao mọi mặt. Đây sẽ là một điều kiện thuận lợi để kéo theo tình hình tham nhũng trong thời gian tới có những diễn biến phức tạp cả về số lượng, cũng như tính chất mức độ, hình thức ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn.

Bên cạnh đó, chính sách pháp luật còn nhiều sơ hở, thiếu đồng bộ, một bộ phận cán bộ, công chức đạo đức xuống cấp, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm thể hiện ngày càng rõ nét nên dự báo trong thời gian tới hành vi tham nhũng sẽ diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên các lĩnh vực liên quan đến tài chính ngân sách; quản lý sử dụng đất; đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình, dự án; trong tuyển dụng; công tác tổ chức-cán bộ, thi đua, khen thưởng…

Từ thực tế đó, huyện Quảng Ninh xác định cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành từ  huyện đến cơ sở, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Quán triệt tinh thần đó, Huyện ủy, UBND huyện Quảng Ninh đã yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trước hết cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả thực sự Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 22-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 11-6-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để phòng ngừa tham nhũng.

Tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, ưu tiên tập trung giải quyết kịp thời và triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc ký cam kế́t trong việc thực hiện quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc quy định về luân chuyển, điều chuyển cán bộ, nhất là Đề án 01-ĐA/HU, ngày 1-9-2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác luân chuyển, điều chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Quảng Ninh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

Trên cơ sở kế hoạch công tác PCTN năm 2017 đã ban hành, UBND huyện yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc bám sát để triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác PCTN năm 2017 tại đơn vị mình. Trong đó, tiếp tục chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN gắn với triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu, các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục xác định công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải chú trọng tập trung chỉ đạo thực hiện. Khi phát hiện hành vi tham nhũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

Cần phát huy tốt vai trò của Ủy ban MTTQVN các cấp và các đoàn thể trong phát hiện, tố giác, đấu tranh PCTN. Qua đó, nhằm góp phần tăng cường công tác giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử trong thực hiện công tác PCTN, nhất là vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trân...

Đ.T
 

,
.
.
.