.

Bố Trạch: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,3%

Thứ Sáu, 08/12/2017, 15:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, huyện Bố Trạch đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo trên địa bàn. Bằng nhiều hình thức giảm nghèo khác nhau, huyện đã tạo công ăn việc làm, giúp cải thiện đời sống cho nhiều người dân. Nhờ đó, trong năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm được 2,3%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 7,44%.

Mô hình nuôi gà nâng cao thu nhập cho người dân xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch).
Mô hình nuôi gà nâng cao thu nhập cho người dân xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch).

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2017, huyện Bố Trạch luôn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động tín dụng với lãi suất thấp cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Để phấn đấu giảm nghèo bền vững, năm 2018, huyện Bố Trạch đặt ra chỉ tiêu giảm nghèo trong năm là 1,8%, đưa tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 còn 5,64%.

Lê Mai