.

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Đạt 50% kế hoạch đề ra

Thứ Ba, 04/07/2017, 09:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo quy định, tổng số cơ quan, đơn vị địa phương ở tỉnh ta phải thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác là 33 cơ quan. Trong đó, có 25 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 8 huyện, thành phố, thị xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã có 18/33 cơ quan, đơn vị địa phương xây dựng xong kế hoạch chuyển đổi 139 vị trí công tác với số lượng 142 người. Trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi đã xây dựng, các cơ quan đơn vị, địa phương đã thực hiện việc chuyển đổi được 64/139 vị trí đạt tỉ lệ 46% kế hoạch đề ra; số người đã thực hiện chuyển đổi 71/142 đạt tỷ lệ 50% kế hoạch đề ra.

Đ.T