.

Huyện ủy Minh Hóa: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 19/04/2017, 08:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 16-1-2017 “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” của Bộ Chính trị cho cán bộ cốt cán toàn huyện.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện đã được quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng thông báo những nội dung cơ bản của Kết luận số 10 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Sau hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị đến mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Quỳnh Thư
(Đài TT-TH Minh Hóa)