.

Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy: Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2015

Thứ Ba, 21/07/2015, 17:10 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 21-7, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
 
Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy, 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động của Mặt trận các cấp trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ủy ban MTTQVN huyện đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động với phương châm tăng cường về cơ sở; tham gia chỉ đạo thành công đại hội Đảng ở cơ sở.
 
Mặt trận các cấp cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội được cụ thể hóa qua việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. 6 tháng đầu năm 2015 đã vận động từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, của huyện và các nhà hảo tâm xây dựng mới 8 nhà đại đoàn kết và tu sửa 4 nhà trị giá 275 triệu đồng; quà tết cho người nghèo 896 suất trị giá 274 triệu (từ nguồn của Mặt trận tỉnh và huyện). Bằng nhiều việc làm thiết thực, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy thực đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của huyện nhà thời gian qua.
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2015, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân. Thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức các hoạt động chào mừng 85 ngày truyền thống Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2015)…
 
Đ.V