.

Hỏi đáp về Luật Thống kê 2015

Thứ Năm, 23/03/2017, 09:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Hỏi: Sử dụng thông tin thống kê nhà nước được quy định như thế nào?

- Trả lời:

Điều 56 Luật thống kê 2015 quy định việc sử dụng thông tin thống kê nhà nước như sau:

1. Cơ quan nhà nước sử dụng thông tin thống kê nhà nước đã được công bố để đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thanh tra, kiểm tra, giám sát.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê nhà nước đã được công bố để phục vụ hoạt động của mình.

3. Tổ chức thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu sử dụng hợp pháp thông tin thống kê nhà nước đã được công bố của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Hỏi: Các loại thông tin thống kê nhà nước nào phải được giữ bí mật?

- Trả lời:

Khoản 1 Điều 57 Luật thống kê 2015 quy định các loại thông tin thống kê nhà nước phải được giữ bí mật gồm:

1. Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác;

2. Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố;

3. Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Hỏi: Tham khảo ý kiến của người sử dụng thông tin thống kê nhà nước được quy định như thế nào?

- Trả lời:

Điều 60 Luật thống kê 2015 quy định tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê nhà nước như sau:

1. Tổ chức thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước có trách nhiệm tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê nhà nước về chất lượng số liệu thống kê để nâng cao chất lượng thông tin thống kê và hoàn thiện công tác thống kê.

2. Các hình thức tham khảo ý kiến chủ yếu gồm điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê, hội nghị người sử dụng thông tin thống kê và thăm dò qua trang thông tin điện tử.

- Hỏi: Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước gồm những cơ quan nào?

- Trả lời:

Điều 61 Luật thống kê 2015 quy định hệ thống tổ chức thống kê nhà nước bao gồm:

1. Hệ thống tổ chức thống kê tập trung;

2. Tổ chức thống kê bộ, ngành.

- Hỏi: Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được quy định như thế nào?

- Trả lời:

Điều 62 Luật thống kê 2015 quy định hệ thống tổ chức thống kê tập trung như sau:

1. Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tổ chức theo ngành dọc gồm cơ quan thống kê trung ương và cơ quan thống kê địa phương.

2. Cơ quan thống kê trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Cơ quan thống kê trung ương là cơ quan thống kê quốc gia, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các tổ chức, cá nhân.

4. Cơ quan thống kê địa phương gồm cơ quan thống kê cấp tỉnh và cơ quan thống kê cấp huyện.

5. Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung.

- Hỏi: Thống kê bộ, ngành được quy định như thế nào?

- Trả lời:

Điều 63 Luật thống kê 2015 quy định thống kê bộ, ngành như sau:

1. Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước theo nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thống kê trong bộ, ngành.

Theo tài liệu của Tổng cục Thống kê

(Còn nữa)