.

Cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý

Thứ Năm, 07/09/2017, 10:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 1601/KH-UBND của UBND tỉnh, ban hành ngày 31-8-2017 về việc triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp xã tiến hành hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ tại các văn bản do cơ quan chính quyền cấp cùng cấp quy định một cách trung thực, chính xác, đầy đủ, có tính hệ thống theo từng ngành, lĩnh vực hoặc nội dung công việc cụ thể.

Các báo cáo phải dựa trên tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp để xây dựng phương án đơn giản hóa nhằm bảo đảm chế độ báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước; đúng thẩm quyền, đồng bộ, thống nhất; tần suất, thời gian báo cáo hợp lý; có đề cương, biểu mẫu và được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng dẫn về nội dung, cách thức thực hiện, kết quả và thời gian hoàn thành việc thống hóa chế độ báo cáo, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, tổ chức thực thi phương án...

A.T