.

Quảng Ninh: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Thứ Năm, 09/11/2017, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định công tác cán bộ là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, những năm qua, huyện Quảng Ninh đã chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Huyện Quảng Ninh hiện có 2.387 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ trong lực lượng vũ trang; trong đó, làm việc trong cơ quan Đảng, Mặt trận - đoàn thể có 67 người; khối hành chính thuộc chính quyền 110 người; khối sự nghiệp 1.727 người, lượng vũ trang 173 người, công chức cấp xã có 310 người. Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt toàn huyện có 244 người, trong đó, cấp huyện có 91 người, cấp xã, thị trấn có 122 người; hiệu trưởng, hiệu phó các trường THCS, tiểu học, mầm non có 121 người.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cho biết, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII), Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có nhiều giải pháp tập trung đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực hiện đồng bộ thống nhất khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.

Từ đó, huyện từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hoá, bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống.

Huyện ủy Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch về chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới với những yêu cầu đề ra về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý cả hai cấp huyện, xã và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong đó, cán bộ chủ chốt của huyện, các trưởng phòng, ban yêu cầu phải có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân. Đối với cấp xã, phấn đấu đa số cán bộ chủ chốt phải đạt trình độ đại học chuyên môn, trung cấp về lý luận chính trị.

Xác định những khó khăn, hạn chế do trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hàng năm, huyện căn cứ vào quy hoạch cán bộ, nhu cầu đăng ký từ các tổ chức đơn vị để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý; đồng thời có chính sách hỗ hợ, khuyến khích cán bộ tự học tập về chuyên môn...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Phan Mạnh Hùng trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW (khóa VIII).
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Phan Mạnh Hùng trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW (khóa VIII).

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ cả hai cấp huyện và xã đã có bước trưởng thành và có nhiều chuyển biến tích cực. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban cấp huyện và tương đương đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học chuyên môn đạt trên 75%; trung cấp lý luận chính trị 100% trở lên.

Để chủ động trong công tác luân chuyển, đồng bộ với công tác điều chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Đề án số 01-ĐA/HU về luân chuyển, điều chuyển cán bộ trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đến nay, toàn huyện đã luân chuyển 15 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện về công tác ở cơ sở và giữ các chức vụ bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn; 12 đồng chí là cán bộ chủ chốt xã, thị trấn lên công tác tại huyện đảm nhận chức danh cán bộ lãnh đạo các ban Đảng, HĐND, phòng chuyên môn cấp huyện; luân chuyển ngang giữa các cơ quan Đảng, chính quyền cấp huyện 8 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện luân chuyển cán bộ chủ chốt khối Đảng sang công tác ở HĐND, UBND và ngược lại.

Ngoài ra, huyện Quảng Ninh đã tiếp nhận 4 cán bộ cấp tỉnh luân chuyển về công tác tại huyện (trong đó, 2 đồng chí giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ, 1 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, 1 đồng chí giữ chức vụ Bí thư đảng uỷ xã), 2 đồng chí dự nguồn lãnh đạo Công an tỉnh về làm Trưởng Công an huyện.

Huyện cũng đã kịp thời bổ nhiệm cán bộ, bổ sung cấp ủy viên và các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp ủy khi khuyết thiếu; chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ ở các đơn vị nội bộ chưa thực sự thống nhất, kiên quyết thay thế cán  bộ không đủ uy tín, cán bộ vi phạm, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về công tác cán bộ.

Đến nay, đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện Quảng Ninh nói riêng đã được đào tạo, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ được tổ chức phân công. Từ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền và công tác vận động, tập hợp quần chúng của Mặt trận - đoàn thể chính trị xã hội được nâng cao.

Trong điều kiện khó khăn của đời sống xã hội và những tác động của cơ chế thị trường, nhưng đa số cán bộ giữ được phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân và thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, công tác cán bộ trên địa bàn huyện Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục. Đó là đội ngũ cán bộ tuy được đào tạo nhưng chưa đồng bộ, chưa đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ công việc của tổ chức giao. Cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, bản, tiểu khu, cụm dân cư độ tuổi trung bình còn cao, số lượng đào tạo chính quy còn quá ít, làm việc chủ yếu bằng kinh nghiệm nên lúng túng trong giải quyết công việc. Cán bộ lãnh đạo nữ, người dân tộc còn ít...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở thực trạng của huyện và yêu cầu về công tác cán bộ trong những năm tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã xây dựng Chương trình hành động số 04-CTr/HU về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

“Trên cơ sở thực trạng và yêu cầu về công tác cán bộ trong những năm tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tiếp tục chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) và nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với những giải pháp đồng bộ, thiết thực.

Qua đó, Quảng Ninh xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có tính đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, có kiến thức chuyên môn, sâu sát với cơ sở, đáp ứng yêu cầu công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn; có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao và có phương pháp làm việc khoa học; không quan liêu, kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lãng phí; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tổ chức và quần chúng nhân dân.

Đến năm 2020, 100% cán bộ cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp chính trị trở lên; trong đó, trên 20% đạt trình độ cử nhân, cao cấp chính trị. 100% cán bộ công chức cấp xã giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên”- đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh khẳng định.    

Hương Trà