.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Những kinh nghiệm rút ra trong công tác quy hoạch cán bộ

Thứ Sáu, 10/11/2017, 08:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhận thức đúng tầm quan trọng của chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác này. Qua đó, bước đầu đã chủ động có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ.

Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 42 –NQ/TW ngày 30-11-2004 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cũng như các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh định kỳ đã ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ đương nhiệm và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, học tập quán triệt đến các cấp ủy cơ sở trực thuộc, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Nhìn lại sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 42 –NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể: quy trình các bước rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối qua các nhiệm kỳ đã thực hiện ngày càng nghiêm túc, chất lượng được nâng lên, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch cơ bản theo đúng hướng dẫn cấp trên; hầu hết các cấp ủy cơ sở đã nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của công tác quy hoạch cán bộ, đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện khá tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản đã gắn với công tác quy hoạch cán bộ, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII. Ảnh: Đ.NGUYỆT
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII. Ảnh: Đ.Nguyệt

Tuy nhiên, công tác quy hoạch cán bộ ở đảng bộ, chi bộ cơ sở vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy cơ sở còn có tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, chưa có tầm nhìn xa, chưa vì mục đích chung nên khi xây dựng quy hoạch cán bộ, mỗi chức danh lãnh đạo chủ chốt chưa đảm bảo số lượng quy hoạch từ 2 đến 3 người và mỗi người chưa quy hoạch 2 đến 3 chức danh, số lượng quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa đủ 1,5 đến 2 lần so với số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm, chưa bảo đảm 3 độ tuối, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu, còn có tư tưởng khép kín chưa thực hiện quy hoạch “động” và “mở”, chưa chủ động đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc phát hiện đưa vào quy hoạch những cán bộ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng bên ngoài.

Công tác đánh giá cán bộ còn chung chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa gắn với nguồn quy hoạch; nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm chưa bảo đảm 3 độ tuổi.

Từ thực tiễn quy hoạch cán bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, có thể rút ra một số kinh nghiệm và đề xuất sau:

Một là, cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 42 – NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX); Kết luận số 24 –KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 15 –HD/BTCTW ngày 5-11-2012, Hướng dẫn số 06 –HD/BTCTW ngày 24-2-2017 của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy trình các bước rà soát, bổ sung quy hoạch; Nghị quyết số 14 –NQ/TU, ngày 16-6-2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 09 –HD/BTCTU, ngày 2-1-2013 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Hướng dẫn số 04 –HD/BTCTU, ngày 16-3-2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 09 –HD/BTCTU, ngày 2-1-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hai là, phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tuân thủ các bước quy trình từ việc xây dựng quy hoạch đầu nhiệm kỳ cho đến việc rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm theo đúng hướng dẫn cấp trên; kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng cục bộ địa phương, khắc phục tình trạng hẹp hòi, khép kín trong quy hoạch cán bộ. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phải bảo đảm sự đoàn kết, công tâm, khách quan và gắn công tác quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử. 

Ba là, Trung ương nên chỉ đạo thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị  thực hiện nghiêm Kết luận số 24 –KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về cơ cấu 3 độ tuổi trong đề án quy hoạch và đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ các  cấp ủy và ban lãnh đạo các cấp; cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt các đề án quy hoạch hoặc đề án nhân sự đáp ứng được yêu cầu này. Đồng thời, thực hiện chủ trương: mỗi nhiệm kỳ phải đổi mới 30% - 40% cấp ủy viên các cấp; phải có tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15%, cán bộ trẻ...

Phải kiên quyết thay các cụm từ “phấn đấu”, “nên”, “nói chung” thành “nhất thiết phải”...trong công tác cán bộ; nhân sự được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nhất thiết phải có trong quy hoạch; phải ổn định lâu dài về quy định độ tuổi tái cử qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng... Có như vậy hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử mới được nâng cao.

Nguyễn Kim Long
(Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)