.

Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo để triển khai thật tốt nhiệm vụ được phân công nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (*)

Thứ Bảy, 28/05/2016, 06:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu bế mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (ngày 26 và 27-5-2016).

>> Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

>> Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ;
Thưa các đồng chí tham dự hội nghị và toàn thể đồng bào, đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh,

Qua 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đến thời điểm này, chúng ta đã hoàn thành chương trình Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm của mình đã trình bày một cách có hệ thống 3 chuyên đề lớn, trong đó đã tập trung phân tích những nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XII của Đảng, gắn với liên hệ thực tiễn, nhằm giúp các đồng chí dự hội nghị tiếp thu một cách toàn diện, có hệ thống nội dung văn kiện Đại hội, nhất là những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mới, giúp hội nghị nhận thức sâu hơn về tình hình thực tiễn của địa phương.

Các đồng chí tham dự hội nghị đã phát huy trách nhiệm, chấp hành khá nghiêm túc các quy định của Ban Tổ chức hội nghị, chú ý lắng nghe, tiếp thu những vấn đề cơ bản, cốt lõi, những nội dung trọng tâm của các chuyên đề. Đặc biệt, phần thảo luận ở tổ, tuy thời gian ngắn, nhưng các ý kiến tham gia đều thể hiện trách nhiệm cao và có chất lượng, bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao đối với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Theo báo cáo nhanh của Ban Tổ chức Hội nghị, cùng thời điểm với việc học tập tại hội trường hôm nay, có 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 609 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đồng loạt tổ chức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh đã học tập, quán triệt một cách nghiêm túc, tham gia khá đông đủ, có đảng bộ tham gia 100% đảng viên.

Qua học tập, quán triệt Nghị quyết, chúng ta bày tỏ sự phấn khởi và niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Qua thảo luận, các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị làm rõ thêm 8 nhóm vấn đề sau đây:

(1). Về những chỉ tiêu đạt, không đạt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI là do nguyên nhân nào?

(2). Về một số băn khoăn tình trạng nợ công cao, đầu tư nhiều dự án không hiệu quả, dở dang, dự án treo, nhưng chưa quy được trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân nào?

(3). Có một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn về “mục tiêu xây dựng đất nước” với nội dung là “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”?

(4). Về vấn đề làm thế nào để phát huy được vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước trong điều kiện hiện nay?

(5). Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân?

(6). Làm rõ hơn nguy cơ “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay?

(7). Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ vì sao thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng còn nhiều vấn đề chưa thực hiện được? Những giải pháp khả thi để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhất là vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, vấn đề chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, chạy quy hoạch...? Những giải pháp đó là gì?

(8). Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo?

Đây là những vấn đề rất hệ trọng, quyết định đến sự phát triển của đất nước. Các vấn đề nêu trên đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cân nhắc, cho ý kiến rất kỹ lưỡng; đồng thời, có biện pháp để tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Về dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: hầu hết các ý kiến đều đồng tình, nhất trí cao, cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị cân nhắc thêm về bố cục, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020.

Tất cả các ý kiến tham gia của các đồng chí qua thảo luận tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao cho Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào

Trước khi kết thúc hội nghị, tôi xin phát biểu một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, sau hội nghị hôm nay, các cấp uỷ, tổ chức Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu sâu, nắm vững về những nội dung cơ bản, những nội dung mới của văn kiện Đại hội XII của Đảng; đồng thời, phải nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phản bác lại những quan điểm sai trái; kiên quyết đấu tranh bác bỏ những quan điểm thù địch.

Việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải gắn với hoạt động thực tiễn, phát động sâu rộng phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Cần chú ý rút kinh nghiệm để phát huy tốt những mặt mạnh, những cách làm hay, sáng tạo. Phải sử dụng tổng hợp các lực lượng, công cụ để tuyên truyền và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Phát huy dân chủ, mở rộng sinh hoạt, tổ chức nghiên cứu, trao đổi để làm phong phú quá trình lĩnh hội Nghị quyết.

Thứ hai, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư cấp uỷ khẩn trương chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp mình, ngành mình. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị phải bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, nhất là các giải pháp mang tính đột phá, nhằm tạo chuyển biến thực sự trong từng lĩnh vực.

Chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến thực sự ngay từ những quý đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; khắc phục tình trạng rập khuôn, sao chép, sơ lược, làm cho xong chuyện trong việc xây dựng chương trình hành động. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Thứ ba, cùng với triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2016. Tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư tại tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết của Tỉnh uỷ đã đề ra cho năm 2016.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm trước mắt là tiếp tục chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển vừa qua. Triển khai thực hiện ngay các quy định, hướng dẫn, các cơ chế, chính sách của Chính phủ và của tỉnh hỗ trợ ngư dân về sản xuất và đời sống nhằm giúp nhân dân vượt qua khó khăn. Tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của ngư dân các xã vùng biển để có biện pháp hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu đói do sự cố môi trường biển vừa qua.

Mặt khác, phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về các chủ trương, biện pháp của Trung ương, của tỉnh về xử lý sự cố môi trường biển hiện nay để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền của tỉnh và các địa phương đối với nhân dân trước sự cố môi trường biển để nhân dân yên tâm, không hoang mang dao động và không để bị kẻ xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc.

Tập trung chỉ đạo các địa phương, các ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án của Tập đoàn FLC; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, nhất trí cao để tiếp tục triển khai Dự án. Đây là dự án khởi động đầu tiên của nhiệm kỳ, có tính động lực trong phát triển du lịch của tỉnh, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, tăng nguồn thu lớn cho ngân sách. Mong muốn chúng ta quyết tâm cao độ để tiếp tục triển khai dự án này.

Tiếp tục đẩy mạnh vận động tuyên truyền, làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng trong nhân dân để triển khai một số dự án đã có chủ trương đầu tư. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ, tập trung các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, kích cầu du lịch sau ảnh hưởng của sự cố môi trường biển. Nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, du lịch gắn với bảo đảm môi trường, an ninh trật tự ở các khu du lịch, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngành du lịch.

Quan tâm đẩy mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong giải quyết công việc của chính quyền các cấp. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt chủ đề năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh, quyết tâm không để tỉnh ta rơi vào vòng xoáy của sự tụt hậu.

Hơn lúc nào hết, mỗi một cán bộ, đảng viên hãy phát huy cao độ lòng yêu quê hương, ra sức đổi mới, năng động, sáng tạo nhằm phấn đấu vì mục tiêu cao cả, xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Điều quan trọng tôi muốn nói với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh là: Để Quảng Bình phát triển, để mỗi địa phương trong tỉnh phát triển, thì yếu tố quan trọng nhất là phải đổi mới tư duy, có tư duy, nhận thức mới để nắm bắt và tiếp cận được thời cuộc. Trong cuộc chạy đua, nếu chúng ta chỉ có cứng nhắc, với những bước đi tuần tự, không có linh hoạt, năng động, sáng tạo, không có những bước đi xa hơn, nhanh hơn thì sẽ tụt hậu lại ở phía sau. Sự phát triển của tỉnh nhà được ví là như vậy. Mong muốn rằng, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần ngẫm nghĩ thêm điều đó, để Quảng Bình vượt qua những khó khăn, đầy thử thách trong lúc này để tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Thưa đồng chí, đồng bào trong tỉnh,

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là tiền đề quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo để triển khai thật tốt nhiệm vụ được phân công nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII diễn ra trong thời điểm chúng ta vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là thời điểm các ngành, địa phương, đơn vị đang triển khai nhiều nội dung công việc, đặc biệt là phải tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả nặng nề sau sự cố môi trường biển vừa qua. Nhân hội nghị này, qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của nhân dân, của bà con ngư dân trong tỉnh; đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nguyện sẽ phát huy cao độ trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân, tiếp tục thực hiện bằng mọi biện pháp với quyết tâm chính trị cao nhất để hỗ trợ ngư dân, giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.

Sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Qua đó, phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ và của các địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra, theo dõi và tổng hợp về kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, do đó sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các lớp học tập, quán triệt trong thời gian tới.

Nhân đây, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí báo cáo viên của Hội đồng Lý luận Trung ương; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và tất cả các đồng chí đã về dự hội nghị. Cảm ơn Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Hội nghị truyền hình trực tiếp chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đến đây, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị. Chúc các đồng chí, đồng bào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí, đồng bào.

--------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút từ trong bài phát biểu.