.

Thông báo về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Hai, 23/11/2015, 14:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông báo về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Số 13-TB/TU, ngày 21-11-2015).

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Căn cứ Thông báo số 210-TB/TW ngày 7-9-2015 của Bộ Chính trị thông báo kết luận về thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước có cơ cấu cấp uỷ viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Đề án Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án Ban Thường vụ, Phương án nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã được thông qua;

Căn cứ Quyết định số 2162-QĐNS/TW ngày 16-11-2015 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 2147-QĐNS/TW ngày 9-11-2015 của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; vị trí, vai trò, đặc điểm tình hình của một số địa bàn, lĩnh vực  quan trọng cần tập trung sự lãnh đạo của cấp uỷ. Trong phiên họp thứ nhất, ngày 21-11-2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

1. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

2. Đồng chí Trần Công Thuật, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ;

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

5. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

6. Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

7. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

8. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ;

9. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

10. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

11. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

12. Đồng chí Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh;

13. Đồng chí Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

14. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Đồng Hới.

15. Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Bí thư Thị uỷ Ba Đồn.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên trên biết, thực hiện.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(Đã ký)
HOÀNG ĐĂNG QUANG