.
Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2015):

Phát huy truyền thống của ngành, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Thứ Tư, 14/10/2015, 09:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ngày 14-10-1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng khai mạc ở Hương Cảng (Trung Quốc), Bộ Tổ chức kiêm Giao thông, tổ chức tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng được thành lập, đánh dấu sự chuyển biến mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Với ý nghĩa lịch sử đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã quyết định lấy ngày 14-10 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp.

Ảnh 3 : Khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014.
Ảnh 3 : Khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014.

Sự ra đời của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đánh dấu sự phát triển về công tác tổ chức của Đảng ta, phản ánh tính quy luật khách quan trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức. Chúng ta trân trọng, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về sự chỉ đạo và dìu dắt của cấp uỷ các cấp đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Có thể nói, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã có đóng góp to lớn vào thành tựu chung của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước.

Trong những hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, trong mọi điều kiện gian khổ, khó khăn của cách mạng, cán bộ, nhân viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tụy với công việc, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thời kỳ quá độ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa khôi phục kinh tế, vừa khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại. Trong hoàn cảnh ấy, cơ quan tổ chức cấp uỷ trong tỉnh đã tập trung tham mưu giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.

Đến giai đoạn hợp nhất tỉnh Bình-Trị-Thiên (1976-1989), cơ quan tổ chức cấp uỷ tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới; nghiên cứu, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp với tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Ngày 1-7-1989, Quảng Bình trở lại địa giới hành chính cũ, bắt tay vào việc tái thiết tỉnh nhà. Dù trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, nhưng cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp đã kịp thời tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, ổn định tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, gắn với việc điều chỉnh quy mô, địa giới các huyện, thị, bảo đảm sự thống nhất về quản lý, điều hành của tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ cách mạng, trong công cuộc đổi mới của đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác vể tổ chức của cấp uỷ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã có những bước trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Tiếp nối truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu không ngừng của cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh. Tổ chức bộ máy của Đảng bộ, của các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được sắp xếp, kiện toàn theo chủ trương tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo quy định mới của Trung ương. Thành lập Đảng bộ thị xã Ba Đồn trên cơ sở chia tách Đảng bộ huyện Quảng Trạch. Thành lập các ban chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp uỷ ban hành kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến, bám sát yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã bám sát, thực hiện đúng quy trình đánh giá cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Đồng thời, đã tiến hành phân loại, làm căn cứ cho việc bố trí, sắp xếp phù hợp năng lực, sở trường của từng cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai; gắn công tác quy hoạch với các khâu khác trong công tác cán bộ.

Chất lượng quy hoạch cán bộ ở cả 3 cấp cơ bản đạt yêu cầu, trình độ các mặt được nâng lên, cơ cấu giữa các ngành, các lĩnh vực tương đối hợp lý. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được các cấp ủy quan tâm thực hiện kịp thời, có hiệu quả, nhất là đã lựa chọn luân chuyển cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có trong quy hoạch để tạo nguồn cán bộ kế cận chủ chốt các cấp. Trong nhiệm kỳ, đã luân chuyển 66 đồng chí cán bộ cấp tỉnh về làm cán bộ chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 3 cán bộ trưởng phòng cấp tỉnh luân chuyển về cơ sở; 27 đồng chí cán bộ lãnh đạo ngành cấp huyện luân chuyển về làm cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn.

Công tác bố trí và bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương. Đã tham mưu thực hiện việc thí điểm bổ nhiệm chức danh lãnh đạo có báo cáo chương trình hành động trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng bước tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng trong việc bổ nhiệm cán bộ.

Nhiệm kỳ qua, đã bổ nhiệm 286 cán bộ và bổ nhiệm lại 52 cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh. Trong bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, đã chú trọng đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt. Kịp thời kiện toàn ban cán sự đảng, đảng đoàn theo quy định; đặc biệt đã tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo về chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đúng quy trình, có chất lượng; sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ trước, sau đại hội và chuẩn bị tốt nhân sự hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên, ngoài số cán bộ được cử đi đào tạo lý luận chính trị cao cấp tại các học viện, đào tạo trên đại học trong nước, nước ngoài theo Đề án 165 của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III mở 5 lớp, với 539 học viên học cao cấp lý luận chính trị không tập trung tại tỉnh, 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho gần 500 cán bộ cấp tỉnh, huyện và cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với 330 cán bộ tham gia.

Công tác chính sách cán bộ được coi trọng và có nhiều đổi mới. Đã tham mưu ban hành và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với đảng viên 50 tuổi đảng trở lên, chế độ thăm, viếng đối với cán bộ và thân nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đề nghị công nhận 548 cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ kịp thời, đúng quy định.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đồng thời xây dựng Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 11-7-2011 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, giai đoạn 2011-2015”, đây là cơ sở quan trọng để tiến hành việc sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng; chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng; tăng cường quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc kết nạp, kết nạp lại đối với đảng viên theo đúng quy định; việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng các loại bảo đảm kịp thời. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 10.771 đảng viên, bình quân tỷ lệ kết nạp hàng năm đạt 3,52%; tặng, truy tặng được 18.962 Huy hiệu Đảng các loại.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo đúng Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng", Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Tham mưu rà soát chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, công tác đảng viên và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác nắm tình hình chính trị nội bộ được quan tâm, trong đó, đã tập trung chỉ đạo nắm tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao về phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng tham mưu, phương pháp làm việc của ban tổ chức cấp ủy các cấp ngày càng được đổi mới, khoa học và có  hiệu quả. Những kết quả đạt được của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 5 năm qua hết sức to lớn, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển chung của tỉnh nhà.

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng vào dịp Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương và cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đảng bộ cơ quan liên tục được công nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; các tổ chức đoàn thể được đánh giá vững mạnh xuất sắc; 5 tập thể phòng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen, 11 lượt tập thể phòng được UBND tỉnh công nhận tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, 5 cá nhân được Ban Tổ chức Trung ương tặng bằng khen, 9 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen, 11 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 52 lượt cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ của một số cơ sở chưa cao, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Công tác cán bộ chưa thực sự tạo được sự chuyển biến mang tính đột phá; các cấp ủy còn ít đề ra nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể về công tác cán bộ nhằm dự báo và chủ động chuẩn bị một đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, trình độ và đồng bộ cho chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới; công tác luân chuyển cán bộ chưa nhiều, thiếu toàn diện.

Một số chính sách đối với cán bộ nói chung, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở còn bất cập, vướng mắc; thực hiện chưa tốt việc thu hút cán bộ giỏi, chưa kiên quyết xử lý, thay thế một số cán bộ, công chức yếu kém về trách nhiệm và năng lực. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng chưa đồng đều, chất lượng công tác tham mưu có mặt chưa cao.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, với trách nhiệm tham mưu, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác tổ chức, cán bộ trong nhiệm kỳ qua và để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp uỷ tập trung thực hiện phương hướng, nhiệm vụ chung, đó là: Chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm thực sự dân chủ, công khai, nhằm xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ có lối sống mẫu mực, trong sáng, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý

Xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đồng bộ với đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, kỷ cương, thiết thực, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở. Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. Trước mắt, cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 9-9-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Sắp xếp, kiện toàn bộ máy, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tỉnh, cấp ủy cấp huyện, khắc phục những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện với sở, ngành cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận, đoàn thể theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, sát thực tiễn phong trào.

Hai là, tích cực tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 108/2014/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản quy định về chính sách tinh giản biên chế; thống nhất quản lý biên chế trên cơ sở triển khai xác định vị trí việc làm cũng như hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị.

Ba là, thực hiện đồng bộ, nền nếp, ngày càng có chất lượng các khâu trong công tác cán bộ. Trước hết là phải xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn cho từng chức danh cán bộ, đồng thời làm tốt việc tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng, trong cấp ủy; công tâm, khách quan trong nhận xét, đánh giá cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

Trên cơ sở quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xác định rõ và đúng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, tập trung ưu tiên các lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh đang cần và thiếu. Chú trọng toàn diện cả luân chuyển và điều động cán bộ, kết hợp thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém về năng lực, trách nhiệm. Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải đúng người, đúng việc, đúng sở trường nhằm phát huy tài năng, nhiệt tình của cán bộ.

Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế về công tác cán bộ, tạo cơ sở pháp lý giúp các cấp ủy thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu, xây dựng chính sách, cơ chế phù hợp về công tác cán bộ; ban hành Quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng cạnh tranh làm căn cứ để xem xét, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tiếp tục thí điểm, tiến tới triển khai đồng bộ việc tuyển chọn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý qua thi tuyển nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, dám nghĩ, dám làm. Hoàn thiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; sửa đổi chính sách thu hút, đào tạo nhân tài của tỉnh phù hợp với giai đoạn mới, qua đó nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà.

Bốn là, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nội bộ mất đoàn kết, không thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nghiên cứu, sắp xếp lại các chi bộ trực thuộc cơ sở có đông đảng viên để phù hợp điều kiện và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chú trọng công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong thanh niên nông thôn, vùng giáo, cồn bãi, dân tộc ít người, trong doanh nghiệp tư nhân. Xây dựng Đảng phải đồng thời làm tốt công tác bảo vệ Đảng; bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Năm là, quan tâm rà soát, xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị.

Sáu là, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong những năm tới hết sức nặng nề, đòi hỏi cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức cấp ủy các cấp phải hết sức nỗ lực phấn đấu, giữ vững nguyên tắc, tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm của ngành, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp trong tỉnh, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Trần Xuân Vinh
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy