.
Chào mừng hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bố Trạch lần thứ IV (2011-2015):

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị

Thứ Sáu, 26/06/2015, 10:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồng chí Phan Văn Gòn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Quảng Bình.

Đồng chí Phan Văn Gòn tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2014.
Đồng chí Phan Văn Gòn tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2014.

- Phóng viên: Xin đồng chí cho biết đôi nét về kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị mà huyện Bố Trạch đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015?

- Đồng chí Phan Văn Gòn: 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả to lớn. Đặc biệt, công tác “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” được gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tăng cường với nhiều nội dung cụ thể góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, giai đoạn 2011-2015”, cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chú trọng sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng ở cơ sở; chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện theo phương châm vừa chú trọng phát triển về số lượng vừa coi trọng chất lượng đảng viên; tích cực tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó đến nay, 100% thôn, bản, tiểu khu đã có chi bộ đảng; 146/147 trường học, trạm y tế, hợp tác xã có đảng viên. Năm 2014, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Trong phong trào “Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”, huyện Bố Trạch đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm chắc Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của HĐND để cụ thể hóa thành các đề án, chương trình hành động chuyên đề nhằm hoàn thành mục tiêu theo từng giai đoạn với bước đi thích hợp.

Các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó tập trung vào nội dung: Củng cố, kiện toàn về số lượng, chất lượng, đạo đức nghề nghiệp tại bộ phận “một cửa liên thông” của huyện; bộ phận giao dịch “một cửa” tại các xã, thị trấn; tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tài chính công và từng bước hiện đại hóa nền hành chính... Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhờ đó, năm 2014, có 11/30 xã, thị trấn trên toàn huyện được công nhận “Chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh”.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN huyện đã tổ chức tốt việc phối hợp giữa các tổ chức thành viên nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn dân. Nhiều phong trào được tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng như các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tuổi trẻ Bố Trạch học tập và làm theo lời Bác”... đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phấn khởi và tự hào với những thành tích đã đạt được, song Bố Trạch cũng phải nghiêm túc nhìn nhận về những khuyết điểm, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước thời gian qua như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể trong phong trào thi đua chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa đầy đủ; phong trào thi đua phát triển không đồng đều, chưa rộng khắp và liên tục. Nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thi đua còn chậm đổi mới, tiêu chí thi đua đề ra còn chung chung, đối tượng tham gia phong trào thi đua còn hạn chế.

Một góc thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.
Một góc thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm có lúc thiếu kịp thời, còn mang tính hình thức; một số nơi chưa quan đúng mức đến công tác bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình và tuyên dương gương “người tốt, việc tốt”.

- Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, huyện Bố Trạch đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Phan Văn Gòn: Phong trào thi đua yêu nước đã làm tăng thêm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Động lực và sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả đã khẳng định tiềm năng, ý chí và nghị lực vươn lên không ngừng của Đảng bộ và nhân dân huyện Bố Trạch. Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, huyện Bố Trạch tập trung vào một số nhiệm vụ:

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao phẩm chất cách mạng, kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới mạnh mẽ về công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng; tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi các nội dung của phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tham gia hưởng ứng phong trào thi đua. Đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt trong tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện để mọi người cùng học tập và làm theo.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị nhằm bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở đồng thời xây dựng, cổ vũ, động viên kịp thời và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến...

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Hải (thực hiện)