Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 08:44, Thứ Năm, 22/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 20-12, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2202/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả việc xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn về công tác gia đình từ cấp tỉnh đến cơ sở, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở.

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện, tham gia công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình, trong đó năm 2017 tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên nguồn, báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; đến năm 2018 có 50% cơ quan sở, ban, ngành, tổ chức xây dựng được đội ngũ giảng viên nguồn, báo cáo viên về công tác gia đình và 60% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình được tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác gia đình; đến năm 2020 có 60% cơ quan sở, ban, ngành, tổ chức xây dựng được đội ngũ giảng viên nguồn, báo cáo viên về công tác gia đình và 70% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình được tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác gia đình.

Kế hoạch nhằm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, ngành và mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

A.T
 

,
.
.
.