Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Cập nhật lúc 08:42, Thứ Năm, 22/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong thời gian qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, từ đó góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ khối Doanh nghiệp hiện có 66 TCCS đảng trực thuộc (gồm 25 đảng bộ cơ sở, 41 chi bộ cơ sở), với gần 3.232 đảng viên. Trong đó có 28 doanh nghiệp nhà nước có vốn trên 51%, 2 doanh nghiệp vốn nhà nước dưới 50%, 29 doanh nghiệp 100% vốn cổ phần, 5 doanh nghiệp tư nhân.

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết: Các doanh nghiêp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hầu hết hoạt động đa ngành, đa nghề, địa bàn hoạt động rộng; cán bộ, đảng viên, công nhân lao động công tác, sinh hoạt phân tán; hoạt động SXKD đang gặp nhiều khó khăn; các cấp uỷ cơ sở đều hoạt động kiêm nhiệm... Vì vậy đã có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng uỷ Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tuy có nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, đặc biệt là năm 2016, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) 2 cấp Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp uỷ các cấp đã chú trọng tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và 10 đảng viên; trong đó có 1 đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, 9 đảng viên là bí thư, phó bí thư đảng uỷ cơ sở, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý. Đồng thời thực hiện 3 cuộc giám sát đối với 3 tổ chức đảng và 6 đảng viên (gồm 2 đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, 4 đảng viên là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT đảng uỷ cơ sở) hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Ảnh 2 : Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã yêu cầu các tổ chức đảng trong doanh nghiệp khắc phục khó khăn để thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.
Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã yêu cầu các tổ chức đảng trong doanh nghiệp khắc phục khó khăn để thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đánh giá, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, cụ thể như: khắc phục khó khăn để thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động; kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện QCDCCS theo đúng quy định, khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối; có giải pháp để tổ chức sinh hoạt đảng theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Quy định số 101-QĐ/TW  của Ban Bí thư...

Các cấp ủy trực thuộc cũng đã triển khai kiểm tra ở 41 tổ chức đảng (tăng 3 tổ chức đảng so với năm 2015); kiểm tra 87 đảng viên (tăng 10 đảng viên so năm 2015), trong đó có 23 đảng ủy viên cơ sở và 17 chi ủy viên. Nội dung kiểm tra: việc học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, Quy chế DCCS, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra không có tổ chức đảng, đảng viên nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trực thuộc cũng giám sát chuyên đề được 31 tổ chức đảng (tăng 2 tổ chức đảng so với năm 2015); giám sát 229 đảng viên (tăng 4 đảng viên so với  năm 2015), trong đó: đảng ủy cơ sở giám sát 147 đồng chí, chi bộ giám sát 82 đồng chí (22 đảng ủy viên và 29 chi ủy viên cơ sở). Nội dung giám sát: thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; chế độ sinh hoạt đảng...

Kết quả các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt, chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy các cấp đã nêu ra những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên như: việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng nhiều chi bộ chưa thực hiện đúng hướng dẫn của BTC Trung ương; công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa duy trì thường xuyên, chưa thiết thực; việc học tập nghị quyết có nơi còn mang tính hình thức....

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình và vi phạm đạo đức lối sống của người đảng viên (trong đó, khiển trách 1 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên).

Đối với thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT đảng ủy cơ sở đã kiểm tra được 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó, có 5 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ). Qua kiểm tra, kết luận có 1 đảng viên có vi phạm, đã xử lý kỷ luật 1 đảng viên. UBKT đảng ủy cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng. Kết quả kiểm tra có 1 tổ chức đảng có vi phạm về chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, UBKT 2 cấp đã kiểm tra 21 tổ chức đảng (giảm 1 tổ chức đảng so với năm 2015), trong đó: UBKT Đảng ủy Khối đã kiểm tra đối với 1 đảng ủy và UBKT đảng uỷ cơ sở. UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 20 chi bộ trực thuộc. Qua kiểm tra kết quả có 18/21 tổ chức đảng đã làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

UBKT hai cấp cũng đã tiến hành kiểm tra 16 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng, trong đó: UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra  2 tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 14 tổ chức đảng (tăng 3 tổ chức đảng so với năm 2015). Kết quả kiểm tra, các tổ chức đảng được kiểm tra đã cơ bản thực hiện bảo đảm công tác thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm theo quy định, nên không có các khiếu nại hình thức kỷ luật Đảng.

Ngoài ra, UBKT Đảng uỷ Khối còn tiến hành giám sát 6 đồng chí (trong đó 01 đồng chí là  Ủy viên BCH Đảng bộ Khối và 5 đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở); UBKT đảng uỷ cơ cở giám sát chuyên đề 76 đồng chí (tăng 4 đồng chí so với năm 2015), trong đó có 16 đảng ủy viên và 35 chi ủy viên).

Kết quả giám sát chưa phát hiện đảng viên vi phạm. Đồng thời, UBKT Đảng ủy Khối tiến hành giám sát 3 tổ chức đảng. UBKT các đảng ủy cơ sở đã tiến hành giám sát 40 chi bộ (tăng 3 chi bộ so năm 2015). Qua giám sát đã có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, không để hạn chế, khuyết điểm trở thành vi phạm.

Tuy nhiên theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, bên cạnh kết quả đạt vẫn còn có một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Một số đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm. Công tác lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, kỷ luật ở một số tổ chức đảng cơ sở còn nhiều hạn chế...

Vì vậy để khắc phục những hạn chế, tồn tại, tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ  đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nêu cao nhận thức, trách nhiệm để thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng để cán bộ, đảng viên hiểu và chấp hành.

UBKT 2 cấp cần chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT của cấp mình sát tình hình thực tế của đơn vị và tổ chức kiểm tra, giám sát  bảo đảm quy trình, có chất lượng và hiệu quả.

Hương Trà

 

,
.
.
.