.

Phân bổ hơn 21 tỷ đồng trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Thứ Ba, 12/12/2017, 08:18 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 4456/QĐ-UBND về việc trích từ “Nguồn kinh phí các chế độ, chính sách chưa phân bổ", thuộc ngân sách tỉnh năm 2017 để cấp kinh phí cho UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ 21.022 triệu đồng để cấp kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2017 theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: Thị xã Ba Đồn 5.757 triệu đồng, huyện Bố Trạch 5.108 triệu đồng, thành phố Đồng Hới 1.250 triệu đồng, huyện Quảng Ninh 2.032 triệu đồng, huyện Lệ Thủy 6.875 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố được cấp kinh phí chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

A.T