.

Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Hai, 06/11/2017, 08:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2031/UBND-KSTT vừa mới ban hành về thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7-8-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan; xử lý, công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, TTHC theo Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời phản ánh, kiến nghị trên Chuyên mục tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định; kịp thời khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm khắc những cơ quan, cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách hành chính, TTHC, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa TTHC; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cũng như phản ánh về TTHC còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức bảo thủ, gây cản trở quá trình cải cách tại địa phương.

Mặt khác, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác kiểm soát TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định.

A.T