.

Tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Thứ Tư, 26/04/2017, 09:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong thời gian qua, các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp, nghiêm trọng ở một số địa phương trên toàn quốc.

Trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra một số vụ xâm hại, bạo lực trẻ em và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, tinh thần của trẻ em. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 650/UBND-VX nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trẻ em, đặc biệt là về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực cho trẻ em cũng như cung cấp đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em miễn phí 18001567; thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác; phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương. Trên cơ sở biên chế, các địa phương cần bố trí, sắp xếp, nâng cao năng lực, kiện toàn đội ngũ người làm công tác bảo vệ trẻ em tại địa phương; phấn đấu đến năm 2020, tất cả các xã, phường, thị trấn đều có ít nhất một cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố chủ động điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch phù hợp; sử dụng đúng mục đích, nội dung, đối tượng nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cho công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em cấp xã, định kỳ rà soát, thu thập thông tin, số liệu về trẻ em bị xâm hại, bạo lực ở địa phương.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện để tiến tới thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt, nhân rộng và tiếp tục phát triển mô hình điểm tư vấn cộng đồng bảo vệ trẻ em, điểm tham vấn bảo vệ trẻ em trong trường học. Khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia dịch vụ, đăng ký hoạt động cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật; kịp thời ngăn chặn, phát hiện hành vi xâm hại trẻ em...

A.T