.

Hành trình 20 năm

Thứ Năm, 05/02/2015, 18:40 [GMT+7]

(QBĐT) -  Cách đây 20 năm, ngày 16-2-1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/CP thành lập BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống Lao động Thương binh-Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngày 1-1-2003, thực hiện chuyển giao BHYT sang BHXH theo Quyết định số 20-QĐ/CP của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ, tổ chức và quản lý theo hệ thống ngành dọc, tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương. BHXH tỉnh Quảng Bình nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 20 năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam, sự phối hợp cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả từ các sở, ban, ngành hữu quan, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, ngành BHXH tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, góp phần bảo đảm ổn định chính trị xã hội và khẳng định vị thế trụ cột hai chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Đội ngũ những người làm công tác BHXH trong toàn tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, không ngừng mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Số đơn vị và số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng: nếu như năm 1995 chỉ có 238 đơn vị với 26.069 lao động tham gia BHXH thì năm 2014 tăng lên 2.562 đơn vị, 59.852 lao động, tăng 11 lần về số đơn vị và 2,3 lần về số lao động. Năm 1995 mới có 43.500 người tham gia BHYT, thì sau 20 năm đã có 618.000 người, tăng hơn 14 lần so với năm 1995. Diện bao phủ BHYT đạt gần 72% dân số toàn tỉnh, cao hơn bình quân chung toàn quốc 1,2%.

Không chỉ thực hiện BHXH, BHYT trong khối cơ quan nhà nước mà còn mở rộng đến tận xã, phường, thị trấn, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cán bộ y tế cơ sở, giáo viên mầm non ngoài biên chế, các thành phần kinh tế cá thể, kinh tế hợp tác xã... Năm 1995 chưa có đơn vị ngoài quốc doanh tham gia BHXH, năm 1997 chỉ có 2 đơn vị và 25 lao động ngoài quốc doanh tham gia.

Đến nay đã có 1.265 đơn vị ngoài quốc doanh với 17.689 lao động tham gia BHXH, tăng 633 lần về số đơn vị và 708 lần về số lao động. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT được mở rộng từ diện bắt buộc đến diện tự nguyện. Nếu như năm 1995 chỉ có đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, thì năm 2014 đã có hơn 2.500 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 37.500 người dân tham gia BHYT tự nguyện.

Hệ thống BHXH tạo nên nguồn tài chính quan trọng, ngày càng lớn mạnh để thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị- xã hội và phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Năm 1995, thu BHXH đạt 13 tỷ đồng; thu BHYT đạt 5,1 tỷ đồng thì sau 20 năm, thu BHXH đạt 649 tỷ đồng (tăng 50 lần so với năm 1995), thu BHYT đạt 464 tỷ đồng (tăng hơn 90 lần so với năm 1995). Đây là nguồn tài chính quan trọng chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho người dân và giảm dần gánh nặng bao cấp về tài chính của Nhà nước. Đồng thời là nguồn tài chính cho các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ký kết Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
Ký kết Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Chính sách BHXH, BHYT góp phần thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, thể hiện rõ tính nhân đạo, nhân văn của chế độ, giúp hàng chục vạn người trong tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Số người được thẩm định, xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHYT năm sau luôn cao hơn trước. Năm 1996 chỉ có 563 lượt người xét hưởng chế độ BHXH và 20.858 lượt xét hưởng chế độ BHYT, thì năm 2014 tăng lên 34.054 lượt người xét hưởng chế độ BHXH và 761.461 lượt người xét hưởng chế độ BHYT. Quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT được hưởng ngày càng bảo đảm, thủ tục hành chính tinh gọn, chất lượng phục vụ tốt hơn.

Năm 2014, BHXH tỉnh phối hợp với điểm Bưu điện ở 159 xã, phường tổ chức quản lý và thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho trên 4,2 vạn người với số tiền hơn 1.620 tỷ đồng, so với năm 1995 tăng 1,2 vạn người hưởng và tăng hơn 70 lần về số tiền chi trả. Bảo đảm chi trả kịp thời, an toàn tiền mặt, chi đúng, chi đủ. Chi phí KCB BHYT ngày càng tăng, năm 1995 chi KCB là 2,5 tỷ đồng thì năm 2014 tăng lên 315 tỷ đồng, gấp 126 lần so với năm 1995.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, BHXH có vị trí quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, nhận thức toàn xã hội về chính sách BHXH, BHYT từng bước được nâng lên. Mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan BHXH và các sở, ban, ngành liên quan ngày càng chặt chẽ, thể hiện ngày càng cao trách nhiệm của mình. Số người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện sau 20 năm tăng cao, các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT ngày càng giảm.

Các cơ quan, ban, ngành thường xuyên quan tâm phối hợp cùng ngành BHXH để đưa chính sách, chế độ BHXH vào thực tế cuộc sống. Sở Y tế và các cơ sở KCB trong tỉnh phối hợp kịp thời với ngành BHXH, đưa KCB BHYT về tại tuyến y tế cơ sở, phục vụ kịp thời, thuận lợi cho đối tượng và giảm tải, nâng cao chất lượng KCB cho cơ sở y tế tuyến trên.

Đội ngũ cán bộ công chức ngành BHXH tỉnh qua 20 năm không ngừng lớn mạnh, tôi luyện và trưởng thành trong thực tế, là tiền đề quan trọng tiếp tục phát triển sự nghiệp BHXH, BHYT trong giai đoạn mới. Từ buổi đầu thành lập văn phòng BHXH tỉnh chỉ có một chi bộ với 15 đảng viên, chi đoàn thanh niên có 9 đoàn viên và công đoàn cơ sở toàn ngành 49 đoàn viên, đến nay đã thành lập Đảng bộ với 73 đảng viên với 9 chi bộ trực thuộc, Đoàn thanh niên có 30 đoàn viên và tổ chức công đoàn có 241 đoàn viên. BHXH tỉnh buổi đầu chỉ có 5 phòng chức năng nghiệp vụ, 7 BHXH huyện, thị xã đến nay đã có 9 phòng, 8 BHXH huyện, thị xã, thành phố. Năm 1995 toàn ngành có 49 cán bộ thì đến nay tăng lên 241 CBVC (Văn phòng 96, cấp huyện 145). Trình độ của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao về mọi mặt, đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của chặng đường 20 năm, để tiếp tục đổi mới công tác BHXH, BHYT, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên lĩnh vực BHXH, BHYT, BHXH tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ hơn và tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1234/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”.

Đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, từ đó tự giác chấp hành pháp luật BHXH, BHYT. Theo đó, cần đa dạng hóa các hình thức, các kênh truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của đối tượng tham gia; phát hiện và phản ánh kịp thời những bất cập, hạn chế của chính sách, pháp luật để khắc phục và điều chỉnh; động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt; phê phán những hành vi vi pháp luật BHXH, BHYT. 

Tranh thủ sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, nhất là Luật BHXH, BHYT sửa đổi bổ sung.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia thụ hưởng được đầy đủ, trọn vẹn chế độ, chính sách BHXH, BHYT đã được Nhà nước ban hành.

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành và của tỉnh nhà, với chủ đề “ Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và các chủ đề thi đua do tỉnh và ngành phát động.

Những nhiệm vụ, yêu cầu mới và khó khăn thử thách đang tiếp tục đặt ra phía trước. Bằng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức BHXH với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, của BHXH Việt Nam; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tập thể cán bộ công chức BHXH tỉnh sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới, đưa sự nghiệp BHXH, BHYT ngày một phát triển, chăm lo phục vụ tốt hơn cuộc sống, sức khoẻ của nhân dân; góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phạm Thanh Tùng
 Giám đốc BHXH tỉnh