.

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện Minh Hóa năm 2016.

Thứ Ba, 10/05/2016, 15:23 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện Minh Hóa năm 2016.
 
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Số lượng xét tuyển: 18 chỉ tiêu. 
3. Thời gian:
+ Bán hồ sơ: 5-5-2016 đến 7-6-2016 (trong giờ hành chính)
+ Nhận hồ sơ: 9-5-2016 đến 7-6-2016 (trong giờ hành chính)
4. Địa điểm bán và thu nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa
Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình.
5. Lệ phí:
+ Bán hồ sơ: 120.000 đồng/bộ 
+ Xét tuyển: 260.000 đồng/thí sinh
6. Số điện thoại liên hệ: 0523.573 505
 
Về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự xét, chức danh, vị trí trí việc làm tuyển dụng theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 4/5/2016 của UBND huyện về kế hoạch xét tuyển viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Minh Hóa năm 2016 được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Phòng Nội vụ huyện và được đăng trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ: minhhoa.quangbinh.gov.vn.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                                CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                 Đinh Hữu Niên