.

Thị ủy Ba Đồn: Quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 11/04/2017, 08:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Thị ủy Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị "Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn" và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ cốt cán thị xã đã được tiếp thu các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng đã nghe thông báo các nội dung Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu sau hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy đảng các cấp, trước hết là bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội từ thị xã đến cơ sở trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn thị xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của nghị quyết, kết luận.

Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên mẫu mực, hết lòng vì nước, vì dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Lệ Hằng-Hồng Sâm
(Đài TT-TH Ba Đồn)